Vår viktigste ressurs er våre ansatte og deres kompetanse er avgjørende for at Lyse skal lykkes med oppdraget fra eierne.

For å nå konsernets strategiske mål for 2030, er det av avgjørende betydning at Lyse er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver. I tråd med dette har styrets HR-strategi "kompetanse" som bærebjelke, og et mål om å bli blant de mest attraktive arbeidsplassene i landet. HR-området har fått styrket organisatorisk oppmerksomhet og blitt tildelt betydelige mandater for å etablere felles politikk og praksis i konsernet. 

Gode arbeidsforhold for de ansatte er en viktig forutsetning.

Vi anerkjenner at hver livsfase har sine utfordringer og muligheter. Vi ønsker et mangfold blant våre ansatte, og det krever at vi evner å møte mennesker i livets ulike faser. Lyse tilrettelegger for at ansatte skal kunne mestre sine arbeidsoppgaver i ulike livsfaser og situasjoner, og at de som bidrar opplever å bli verdsatt av sin leder. 

I Lyse har det visjonære gått hånd i hånd med en jærsk arbeidsmoral. Slik skal vi også møte framtiden. Vi skal våge å tenke store tanker, men vi skal også sørge for at de er gjennomførbare. Noe av verdigrunnlaget vårt er solid forankret i vår selskapskultur i dag. Andre deler vil kreve at vi strekker og forbedrer oss. Vi skal vi skal være tydelige, ansvarlige og modige lagspillere. Det er disse kvalitetene og egenskapene som skal bidra til at Lyse når sine mål. 

Konsernet arbeider for å sikre like muligheter for medarbeidere gjennom rettferdige prosesser for rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering. For arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.