Konsernets miljøpåvirkning omfatter areal- og vassdragsinngrep, ressurs- og energibruk, klimagassutslipp, lokal forurensing, avfallshåndtering og estetisk påvirkning. Ved bygging av nye anlegg gjennomfører Lyse konsekvensvurderinger av miljøpåvirkninger og gjennomfører miljøtiltak. Alle større anlegg og inngrep i natur må godkjennes av offentlige myndigheter etter omfattende prosesser. I alle utbyggingsprosjekter legges det vekt på god dialog med interessentgrupper i nærmiljøet. 

Vi har som mål å øke produksjonen av energi fra fornybare kilder. Dette gjøres først og fremst gjennom å fornye eksisterende anlegg på en slik måte at vi kan produsere mer energi fra samme mengde vann. Lyse satser dessuten på å erstatte stadig mer naturgass med biogass. Vi bygger ut ladeinfrastruktur for transportsektoren og se på muligheter for å kutte utslipp gjennom vår virksomhet. 

Klimatiltak

Klimatrusselen er den største utfordringen vår generasjon står overfor. Månelanding og ambisiøse målsettinger er vel og bra, men i klimakampen er det viktigste at vi hele tiden tar et steg nærmere målet – et steg i klimatrappen. Det er det vi prøver på i Lyse. I januar 2020 presenterte Lyse en klimarapport utarbeidet av selskapet Thema. Hele rapporten kan du lese her: "Klimagassutslipp og mulig tiltak i Sør-Rogaland"