Sør-Rogaland har i flere tiår vært en region med befolkningsvekst og et innovativt og kraftfullt næringsliv. Nå pågår det i tillegg en omlegging for å redusere klimautslipp som medfører at stadig mer av energibruken vår flyttes over på elektrisitet. I tillegg ser vi ønsker om å etablere ny industri som har behov for mye strøm.  

Arbeidet med å oppgradere og bygge fremtidens kraftledninger og transformatorstasjoner i regionalnettet ("fylkesveiene i strømnettet"). Når nye anlegg er satt i drift vil disse erstatte eksisterende anlegg. De gamle kraftledningene og transformatorstasjonene kan rives etterhvert som de tas ut av drift.

Det tar normalt 3-7 år fra behov for økt kapasitet oppstår til nytt regionalnett står klart. Det må søkes om anleggskonsesjon og gjøres grundige utredninger av en rekke tema for å få nødvendige tillatelser før bygging kan starte. Selv om vi kjører parallelle løp for å korte ned tiden det tar fram til bygging kan starte, så tar det flere år å få konsesjon. Hvor lang tid det tar er avhengig av størrelsen på prosjektet og hva som må gjøres av tiltak. På NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sine nettsider kan du lese mer om konsesjonsbehandling. 

Informasjon om våre pågående prosjekt finner du på nettsiden til nettselskapet. 

Se oversikt over de største utbyggingsprosjektene i strømnettet

Statnett, som har ansvar for transmisjonsnettet ("motorveiene i strømnettet"), har også pågående utbyggingsprosjekter i Sør-Rogaland. 

Se oversikt over Statnett sine utbyggingsprosjekter 

Det utarbeides en rapport om kraftsystemutredning annethvert år som beskriver forbruk og produksjon av energi i Sør-Rogaland. Rapporten beskriver også scenario for framtidig utvikling og hvilke planer som er for oppgradering og forsterkning av strømnettet.
Kraftsystemutredningen finner du på nettselskapet sin nettside.