Pågående prosjekt fjernvarme og kjøling

 

Hva er Fjernvarme?

 

Fjernvarmen fra Lyse bidrar til å kutte utslipp, frigi strøm som kan brukes til elektrifisering og avlaster strømnettet. Fjernvarme er gjenvinning av energi og er 100 prosent klimanøytralt.

Ved å tilby fjernvarme til våre kunder sørger vi for en trygg og miljøvennlig behandling av avfall som ikke kan gjenvinnes, og gjenvinner dermed energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser. Gevinsten er at Lyse kan levere grønn fjernvarme og på den måten utøve sirkulærøkonomi i stort omfang.  

Fjernvarmen som produseres ved Forus Energigjenvinning distribueres i Lyses fjernvarmerør. Hvert år produseres rundt 120 GWh. Totalt i Norge produseres det rundt 6,6 TWh fjernvarme.  Å benytte spillvarmen fra søppelforbrenning er et klimaprosjekt Lyse anser som svært viktig. Per i dag mottar både næringsbygg, boligblokker, alders- og sykehjem, skoler, idrettshaller med mer, fjernvarme fra Lyse. Fjernvarmen som produseres tilsvarer energiforbruket til ca  9000 boliger, og fortsatt er det kapasitet til mye mer i årene som kommer. 

Hver eneste kilowattime med strøm vi erstatter med fjernvarme, er en verdifull kilowattime samfunnet kan bruke på å kutte utslipp gjennom elektrifisering eller arbeidsplasser i ny grønn industri.

Eierne av Lyse-konsernet, og IVAR, lanserte i mars 2014 «Strategi for energi- og varmeløsninger i Rennesøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes og bybåndet Sør med Klepp og Time.» 
Beslutningen om å gjennomføre fjernvarmeutbyggingen til både Sandnes og Stavanger ble utløst etter kommunenes ønske om kollektive energiløsninger. Utbyggingen har fått betydelig støtte fra Enova og gitt bidrag til økt utnyttelsesgrad for Forus Energigjenvinning. 

Totalt har i alt 15 kilometer med hovedinfrastruktur for fjernvarme kostet rundt 200 millioner kroner.   

Slik blir avfall en viktig energiressurs 
Som innbygger kaster vi i 2021 nesten 500 kilo avfall hver i året. Totalt mottar Forus Energigjenvinning 110 000 tonn avfall per år.  

Mye av dette søppelet blir etter nøye sortering gjenbrukt og gjenvunnet, mens resten må brennes. Forbrenningen genererer spillvarme som distribueres ut i isolerte fjernvarmerør som  benyttes  til oppvarming av rom, varmt tappevann og i produksjonsprosesser.  

Avfallsforbrenningsanlegget Forus Energigjenvinning som er delvis eid av Lyse og IVAR med flere, har vært i drift siden 2002.  

Se vårt sist gjennomførte fjernvarmeprosjekt!