Som råstoff benyttes organisk avfall som matavfall fra husholdninger, storkjøkken, næringsmiddelindustri, landbruk, skogbruk og havbruk. Avfallet som i utgangspunktet er et problem, blir en ressurs og gir oss energi.

Innsamling av husdyrgjødsel til biogassanlegg kan også løse problemer i landbruket som utslipp av metan og lystgass, samt forurensing av vassdrag.

Restene etter biogassproduksjonen blir til gjødselprodukter. Disse inneholder næringsstoffer som tilføres matplanter ved gjødsling. Sirkelen er sluttet – dette er sirkulærøkonomi i praksis.

Dagens produksjon

IVAR produserer biogass i Mekjarvik og på Grødaland. Råstoffene er, i hovedsak, kloakkslam og husdyrgjødsel. Fremtidig produksjon vil i tillegg benytte seg av avfall fra fiskeindustrien og ikke minst husdyrgjødsel. Nord-Jæren er den regionen i Norge som har klart størst potensiale for produksjon av biogass fra gjødsel.

Distribusjon og bruk

All biogassen fra IVAR blir distribuert gjennom Lyses gassnett til kunder i regionen. Dagens bruk er biogass som drivstoff, i første rekke til renovasjonskjøretøy og biler for lokal varedistribusjon. En del større varmekunder har konvertert fra naturgass til biogass. Og Lyse benytter biogass til å produsere ekstra fjernvarme på de kaldeste dagene, når varmen fra avfallsforbrenning ikke strekker til. Potensialet for bruk av biogass er stort - til gartnerier, industri samt langtransport på land og sjø.