Prosjektene er både små og store, og favner bredt fra bruk av sensorer på kraftlinjer til større demonstrasjonsprosjekt, nasjonale utviklingsprosjekt til partner i forskningssenter. Lyse deltar i prosjektene på ulike måter gjennom egen arbeidsinnsats, pengestøtte og at piloter kjøres i vårt strømnett.

Lyse ønsker å være en sterk bidragsyter for at samfunnet kommer videre med det grønne skiftet. Skal samfunnet lykkes fullt ut med å ta i bruk strøm i større grad, så er det blant annet viktig å ha god oversikt over strømforbruk, produksjon og kapasitet i et område slik at vi får til de gode løsningene. Ny teknologi kan være nyttig i den forbindelse.
Du finner mer informasjon om prosjekter på nettsiden til nettselskapet.


Elnett21
Demonstrasjonsprosjektet Elnett21 ser på hvordan vi skal lykkes med elektrifisering av transportsektoren uten store kostbare investeringer i nytt strømnett. Det testes ut om lokal produksjon og lagring samt styring av strømforbruk og fordeling hos flere aktører kan gi bedre utnyttelse av strømnettet. Prosjektet er et samarbeid mellom Avinor, Stavangerregionen Havn, Forus Næringspark, Lyse Elnett og Smartly. Hos aktørene er det behov for strøm til fly, skip, busser og biler. Prosjektet skal gå i perioden 2019-2024, og har en totalramme på 110 millioner kroner hvorav Enova har tildelt 40 millioner kroner

Les mer om prosjektet Elnett21.

DIGIN og UNC
Prosjektene DIGIN og UNC er store nasjonale utviklingsprosjekt. Prosjektene jobber med en felles informasjonsmodell for strømnettet som ulike IT-systemer skal bygges etter, samt standardisering av datautveksling.
Dette er viktig å ha på plass for å kunne ta i bruk ulike muligheter for automatisering og robotisering i nettbransjen. DIGIN bygger på det tidligere prosjektet NI2020, som har fått internasjonal oppmerksomhet. 
UNC er et samarbeidsprosjekt mellom Lyse, Hafslund og de to danske selskapene Ørsted /Radius Elnet og Eniig /N1. 


FME CINELDI 
Forskningssenteret Centre for intelligent electricity distribution, Cineldi, ble etablert i 2016 hvor Lyse Elnett er med som partner i senteret. Programmet har et budsjett på totalt 360 millioner kroner og skal gå fra 2016 til 2024.
Cineldi skal sørge for at framtidens smarte energisystem blir bygget. Det er Sintef Energi som leder senteret i samarbeid med NTNU. 
Les mer om CINELDI på Sintef sine nettsider.