Kvalitetspolitikk

LYSE NEO AS forplikter seg til å oppfylle krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem.
Våre kunder skal til enhver tid oppleve kvalitet på våre produkter og tjenester iht. deres krav og forventninger. Vi skal være markedsorienterte og til enhver tid tilby våre kunder effektive og miljøvennlige løsninger.
Våre kjerneverdier; tydelige, ansvarlige, modige, lagspillere, skal ligge til grunn for en god bedriftskultur som skaper begeistring og sikrer kvalitet i alle ledd av vår virksomhet.
Vår kunnskap og kompetanse skal skape de beste løsningene for våre kunder.
Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og god forretningsetikk.

 • Lyse Neo har etablert et kvalitetssystem sertifisert i.h.h.t. NS-EN ISO 9001:2015

HMS-politikk

I Lyse Neo skal ingen oppgave eller aktivitet, prioriteres foran Helse, Miljø og sikkerhet.
Et sikkert og trygt arbeidsmiljø basert på åpenhet og tillit skal prege arbeidsdagen i Lyse.
Dette skal vi oppnå gjennom synlig lederengasjement, gjennomføring av systematiske internkontroll tiltak, risikoevalueringer og tiltak for kontinuerlig å identifisere og redusere helsefarer og miljørisiko.
Helse, Miljø og Sikkerhet skal være et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter for å oppnå en god HMS-kultur i selskapet.
Alle ansatte skal vise og utøve varsomhet i sitt arbeid. Vi skal ha en nullfilosofi i forhold til skader og ulykker.

Miljø-politikk
 bilde fra felt LYSE NEO AS forplikter seg til kontinuerlig å forbedre vårt miljøsystem og forebygge forurensing.

 • Vi forplikter oss til å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg angående dens miljøaspekter.
 • Vi skal forbedre vår miljøkompetanse og påvirke våre kunder og leverandører gjennom vårt engasjement i miljøspørsmål.
 • Vi forplikter oss til å begrense negativ påvirkning på det ytre miljø fra våre aktiviteter.
 • Vi skal ha en nullfilosofi i forhold til ulykker.
 • Vi skal ikke ha ukontrollerte utslipp.
 • Vi har en nullfilosofi i forhold til CH4 utslipp fra vårt gassdistribusjonssystem.
 • Vi skal ikke ha utslipp utover tillatte grenseverdier fra våre forbrenningsanlegg.
 • Lyse Neo har etablert et miljøstyringssystem i.h.h.t. NS-EN ISO 14001:2015.

Energi-politikk
Lyse Neo skal ta i bruk klimanøytrale, lokale energiressurser for å skape verdier til beste for kunder, eiere og miljøet. Energiløsningene skal tilfredsstille krav fra selskapet, kunder, samfunnet og myndighetene. Løsningene skal:

 • Være i henhold til konsernets strategiske mål innenfor klima og miljø
 • Være attraktive for kunder ved å være miljøvennlige
 • Bidra til god energiutnyttelse
 • Oppfylle gjeldende og kommende myndighetskrav

I vårt Kvalitetssystem ISO 9001 skal det etableres arbeidsprosesser og gode informasjonsrutiner for overvåking av energibruk på våre anlegg, og energiledelse skal være en integrert del av vår daglige drift.
Vi skal sikre tilgang til nødvendige ressurser og aktivt jobbe med forbedringer og optimalisering av energibruk og utnyttelse av denne, for å nå våre mål.
Ved anskaffelser skal vi ha systemer som sikrer innkjøp av energieffektive produkter og tjenester, samt design for forbedring av energiytelse. Utgangspunkt for ytelsesindikatorer til fjernvarme og fjernkjøling som nett tap og virkningsgrad, er etablert.
Energipolitikk og mål skal gjøres kjent og kommuniseres ut i alle deler av organisasjonen, og gjennomgås og oppdateres jevnlig.
Intern oppdatering av energikartlegging med gjennomgang av tiltaksliste, gjennomføres årlig.
Energiytelse er foreløpig besluttet ikke å kommuniseres eksternt.

 • Lyse Neo har etablert et energiledelsessystem sertifisert i.h.h.t NS-EN ISO 50001:2018.

Personvern-politikk
personer i feltLyse Neo AS forplikter seg til kun å lagre persondata som er nødvendig. Tilgang til slike data skal begrenses, og brukere skal beskrives i kvalitetssystemet.
Våre kunder og interessenter skal kunne få tilbakemelding om hvilken informasjon/data som er lagret i våre systemer og hvordan den benyttes.
Lagring av nødvendige persondata er beskrevet i relevante arbeidsprosesser i vårt kvalitetssystem.
Lyse Neo skal være i samsvar med konsernets retningslinjer for oppfyllelse av krav til personvern.