Inkluderer klimagassutslipp, klimarisiko og miljøpåvirkning.

Bærekraftsmål 7 Bærekraftsmål 13 Bærekraftsmål 15

Vesentlighet

Selskaper som ikke tar inn over seg sin påvirkning på miljøet vil ikke kunne skape trygge arbeidsplasser, fremtidig vekst eller et godt lokalsamfunn. Lyse ønsker å være ledende på miljømessig bærekraft og vil minimere vår negative påvirkning samtidig som vi maksimerer vår positive påvirkning. Konsernets miljøpåvirkning omfatter areal- og vassdragsinngrep, ressurs- og energibruk, klimagassutslipp, lokal forurensing, avfallshåndtering og estetisk påvirkning. 

Vår tilnærming

Lyse produserer store mengder fornybar energi som bidrar til å drifte det norske samfunnet på en miljømessig bærekraftig måte. Med vannkraftproduksjon, fiberutbygging, og utvidelse og forbedring av strømnettet er Lyse både en direkte bidragsyter til reduserte klimagassutslipp, men også en tilrettelegger for at andre kan redusere sine utslipp gjennom elektrifisering og digitalisering av samfunnet. Fjernvarmenettet sikrer utnyttelse av varme fra forbrenningsanlegg som ellers ville gått til spille. Selv om gassnettet i dag i hovedsak frakter fossil gass rundt om i regionen legger den til rette for økt bruk av biogass som vår region har spesielt stort potensiale for å produsere. 

Klimagassutslipp

Innen 2030 skal Lyse bli klimanøytrale i egen virksomhet, i tillegg til å bidra til betydelige utslippskutt regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Klimanøytralitet skal nås gjennom blant annet utfasing av naturgass i nærvarmeproduksjon, overgang til utslippsfrie kjøretøy og utfasing av bruk av SF6-gass. Å hjelpe kundene med å gå over til utslippsfrie alternativer for naturgass og bygge opp en solid infrastruktur som legger til rette for ny teknologi, elektrifisering og digitalisering er bare noen eksempler på hvordan vi kan bidra til utslippskutt regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Lyse er også en aktiv pådriver for å investere i utenlandskabler som vil legge til rette for økt krafthandel med resten av Europa. På den måten kan Norge i større grad utnytte sin mulighet til å lagre og regulere sin fornybare kraft, og dermed i større grad konkurrere ut de fossile, regulerbare energikildene som brukes på kontinentet. 

Klimarisiko

Ettersom Lyse er leverandør av kritisk infrastruktur er det spesielt viktig at vi tenker langsiktig og bygger infrastruktur som tåler fremtidens utfordringer. Risiko knyttet til klimaendringer, som for eksempel mer ekstremvær, blir dermed tatt hensyn til i alt fra valg av plasseringer til materialbruk. 
Vannkraftsystemenes evne til å forsinke og fordele flom vil også bli viktigere dess mer nedbør som kommer. Dette vil sette økende krav til våre vassdragsanlegg. Føre-var-prinsippet er og har alltid vært en viktig del av alle beslutningsprosesser ettersom konsekvensene av for eksempel strømbrudd eller flom er store for svært mange. 

Miljøpåvirkning

Å ha god kunnskap om vassdragene vi påvirker er en forutsetning for god miljøstyring. Lyse gjennomfører derfor regelmessig fiskebiologiske undersøkelser i våre regulerte vassdrag. I tillegg er vi opptatt av å dokumentere effekten av tiltak vi gjennomfører for å bedre forholdene for laks og sjøaure i våre områder. 

Utbygging av kraftverk og oppdemning av magasiner innebærer irreversible naturinngrep. Våre kraftverk er for det meste bygget før eller i løpet av 60-tallet og vi jobber kontinuerlig for å vedlikeholde og forbedre kraftverkene slik at vi for mest mulig fornybar energi ut av de inngrepene som er blitt gjort.

Trygg og rettferdig arbeidsgiver