Inkluderer medarbeiderforhold, HMS og likestilling. 

Bærekraftsmål 5 Bærekraftsmål 8

Vesentlighet

Et av de viktigste områdene for våre ansatte er at Lyse er en trygg, ansvarlig og god arbeidsplass. Dette er også vesentlig for å sikre at vi tiltrekker oss gode kandidater og beholder de beste. Lyse sysselsetter omkring 1300 personer. De ansattes kompetanse er avgjørende for at Lyse skal lykkes med oppdraget fra eierne.

Vår tilnærming

I Lyse har det visjonære gått hånd i hånd med en jærsk arbeidsmoral. Slik skal vi også møte framtiden. Vi skal våge å tenke store tanker, men vi skal også sørge for at de er gjennomførbare og bærekraftige på sikt. Noe av verdigrunnlaget vårt er solid forankret i vår selskapskultur i dag. Andre deler vil kreve at vi strekker og forbedrer oss. Vi skal vi være tydelige, ansvarlige og modige lagspillere. Det er disse kvalitetene og egenskapene som skal bidra til at Lyse når sine mål. 

Vi anerkjenner at hver livsfase har sine utfordringer og muligheter. Vi ønsker et mangfold blant våre ansatte, og det krever at vi evner å møte mennesker i livets ulike faser. Derfor tilrettelegger vi for at ansatte skal kunne mestre sine arbeidsoppgaver i ulike livsfaser og situasjoner, og at de som bidrar opplever å bli verdsatt av sin leder.

Konsernet arbeider for å sikre like muligheter for medarbeidere gjennom rettferdige prosesser for rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering. For arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.  

I Lyse-konsernet skal ingen oppgave eller aktivitet prioriteres foran helse, miljø og sikkerhet. Det er til enhver tid etterlevelse av lovregulerte HMS-krav til de forskjellige virksomheter. Lyse har implementert prosedyrer for sikker jobbanalyse knyttet til internutøvelse av operative oppgaver eller i samhandling med andre samarbeidspartnere og leverandører. 

Forretningsetikk og anti-korrupsjon