Lyse og samfunnsansvar

Lyses oppdrag fra eierne er å drive forretningsdrift med stabil avkastning samtidig som konsernet skal være en regional samfunnsaktør. Lyse skal bygge langsiktige og framtidsrettede infrastrukturløsninger. Samfunnsansvar er med slike forutsetninger innebygget i Lyses oppdrag.

Lyse er mer enn et selskap

Målet til Lyse er å bidra til livskvalitet og konkurransekraft i samfunnet vi er en del av. Verdiene som skapes brukes til vekst og samfunnsbygging. Vi har en visjon om å være mer enn et selskap: For våre kunder, for våre eiere og for ansatte i Lyse.

Med utgangspunkt i kundenes behov vil vi være mer enn et selskap for de som bruker våre tjenester. Målet er å skape langsiktige relasjoner til kundene gjennom å levere et mangfold av tjenester som er viktige for folks hverdag.

Et langsiktig industrielt eierskap ligger til grunn for vår virksomhet. Lyse skal bidra som samfunnsbygger og gi tilfredsstillende avkastning for eierne. Samarbeid og teknologiutvikling i regionen er prioritert. Til grunn for vår virksomhet ligger arbeidet for å nå klimamål.

Med en spennende og framtidsrettet strategi, moderne tjenester og et selskap med en langsiktig industriell tenkemåte ønsker vi å være mer enn bare et sted å jobbe.

Styret har siden stiftingen av konsernet arbeidet ut fra en strategi om å etablere nye forretningsområder. Målet har vært å gjøre Lyses årsresultat mindre avhengig av utviklingen av kraftprisen. Lyse har siden 1999 etablert virksomhet innen gass, fjernvarme og telekommunikasjon. 

 

Strategiske hovedområder

 • Fornybar kraft

  Vekst gjennom bygging av ny og lønnsom vannkraft

 • Fiber

  Vekst gjennom bygging til flere fiberkunder og konsolidering

 • Elnett

  Vekst gjennom effektiv drift, høy forsyningssikkerhet og utnytting av lokale energikilder

 • Fjernvarme, naturgass og biogass

  Vekst gjennom bygging av regional infrastruktur og utnytting av lokale energikilder

 • Teknologi

  Vekst gjennom innovasjon innen fiberbasert underholdning og nye muligheter i skjæringspunktet mellom energi, IT og telekom

Lyse bidrar til å nå klimamålene

Klimatrusselen er den største utfordringen vår generasjon står overfor. Månelanding og ambisiøse målsettinger er vel og bra, men i klimakampen er det viktigste at vi hele tiden tar et steg nærmere målet – et steg i klimatrappen. Det er det vi prøver på i Lyse. I januar 2020 presenterte Lyse en klimarapport utarbeidet av selskapet Thema. Hele rapporten kan du lese her: "Klimagassutslipp og mulig tiltak i Sør-Rogaland"

Lyse produserte i 20187500 GWhfornybar energi
Lyse eier11vannkraftverk

Lyse er en del av ryggraden i samfunnet

Vi bygger og driver tre infrastrukturer som er viktige for et moderne samfunn: strømnett, fibernett og gassnett. Lyse har ansvar for å bygge ut strømnettet i en voksende region, og en vaktstyrke står klar til å rykke ut for å rette eventuelle feil som skulle oppstå. På samme vis har vi bygget et fibernett som er med på å binde samfunnet sammen. Annen teknologi kan nå overføringshastigheter som er vel og bra i dag, men bare fiber kan sikre at vi når framtidens bredbåndsmål. En av framtidens utfordringer vil derfor være å bygge fiber til alle.

Lyses overskudd går tilbake til samfunnet

Hvert år betaler konsernet ut om lag 60 % av overskuddet i utbytte, avdrag på ansvarlig lån og renter til eierkommunene. Lyse er også en av de største skattebetalerne i fylket, med nesten 8 mrd kroner i innbetalt skatt mellom 1999 og 2014. 

2018:550 mill kri skatter og avgifter
2018:715 mill krutbetalt til eierkommunene
2016:3,2 mrd krbrukt på varer og tjenester

Lyse satser på kompetanse og miljø

God miljøstyring er en del av Lyses samfunnsansvar og bidrar også til effektiv ressursutnyttelse.

Konsernets miljøpåvirkning omfatter areal- og vassdragsinngrep, ressurs- og energibruk, klimagassutslipp, lokal forurensing, avfallshåndtering og estetisk påvirkning. Ved bygging av nye anlegg gjennomfører Lyse konsekvensvurderinger av miljøpåvirkninger og gjennomfører miljøtiltak. Alle større anlegg og inngrep i natur må godkjennes av offentlige myndigheter etter omfattende prosesser. I alle utbyggingsprosjekter legges det vekt på god dialog med interessentgrupper i nærmiljøet. 

Vi har som mål å øke produksjonen av energi fra fornybare kilder. Dette gjøres først og fremst gjennom å fornye eksisterende anlegg på en slik måte at vi kan produsere mer energi fra samme mengde vann. Lyse satser dessuten på naturgass og biogass, i tillegg til å være en pådriver for elbiler i Rogaland. 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS