Beløp i millioner kroner

2014

2013

2012

Driftsinntekter

6196

6546

6053

EBITDA (Driftsresultat før avskrivninger)

2613

2746

2586

Driftsresultat

3344

1878

1870

Resultat før skattekostnad

2925

1300

1322

Årsresultat

2204

506

630

- Vedvarende lave kraftpriser setter resultatene for vår energivirksomhet under press. Vi konstaterer imidlertid med tilfredshet resultatframgangen i andre forretningsområder som telekom delvis kompenserer for de lave kraftprisene. Dette er helt i tråd med  konsernets strategi de siste fjorten  årene, som har vært å sørge for at konsernet har flere ben å stå på, sier konsernsjef Eimund Nygaard. Lyse solgte i 2014 51 % av nedstrømsdelen av LNG-virksomheten i Skangass AS til finske Gasum OY. Salget av aksjene ga en gevinst på 726 millioner kroner. Etter regnskapsreglene i IFRS skal det etableres ny kostpris på gjenværende eierandel tilsvarende markedsverdi. Oppregulering av kostpris på gjenværende 49 % eierandel fikk en resultateffekt på 666 millioner kroner.

Lyse har inngått langsiktige kraftsalgskontrakter med norsk kraftforedlende industri i euro. På grunn av betydelig svakere norsk krone målt  ved årsskiftet,  inntektsfører konsernet  228 millioner kroner i urealiserte valutagevinster. Etter årsskiftet har den norske kronen styrket seg, og en vesentlig andel av  valutagevinsten er reversert.

Lave kraftpriser demper underliggende drift
− Vi har et uvanlig høyt resultat på grunn av nedsalget i LNG-virksomheten og inntektsføring av kraftkontrakter. Postene gjør at fallet i kraftprisen ikke viser igjen på årsresultatet. Lave kraftpriser har gitt energivirksomheten et dårligere resultat enn normalt, men vi kan glede oss over at telekom og LNG fortsetter framgangen, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Lyse produserte 6,7 TWh vannkraft i 2014, noe som er 0,6 TWh høyere enn i 2013 og 1 TWh høyere enn middelproduksjonen.  Den høye vannkraftproduksjonen var ikke tilstrekkelig til å kompensere for fortsatt fall i markedsprisene på kraft. Markedsprisene var 20 % lavere enn i 2013.

LNG-virksomheten fortsetter den positive utviklingen. Det ble levert 286.000 tonn LNG til kunder i 2014, noe som tilsvarer en energimengde på 4,2 TWh.

Telekomvirksomheten hadde en omsetning på 2 158 millioner kroner. Inkludert eierandelen i Viken Fiber (71 %) ble omsetningen 2 645 millioner, mot 2 010 millioner i 2013. Forretningsområdet oppnådde en EBITDA på 607 millioner og et driftsresultat på 359 millioner. Inkludert eierandelen i Viken Fiber ble EBITDA 810 millioner og driftsresultatet 383 millioner. 

I tabellen nedenfor fremgår underliggende driftsresultat for konsernets forretningsområder:

 

2014

2013

2012

Energi

1160

1535

1556

LNG

52

-86

-168

Elnett og infrastruktur

189

223

267

Telekom

338

256

160

Andre og elimineringer

-107

-56

-48

Driftsresultat før urealiserte verdiendringer og engangsposter

1631

1871

1766

Utbytte
Styret foreslår at det utbetales 432 millioner kroner i utbytte til de 16 eierkommunene.

I 2014 mottok kommunene dessuten 100 millioner kroner i avdrag og 91 millioner kroner i renter på ansvarlig lån. Konsernet utbetaler dermed 623 millioner til eierkommunene basert på driftsåret 2014. Det forslåtte utbyttet på 432 millioner kroner for 2014 fordeles slik:

Stavanger kommune

188 680 320

Sandnes kommune

84 373 920

Sola kommune

37 761 120

Time kommune

25 194 240

Klepp kommune

18 269 280

Hå kommune

16 351 200

Randaberg kommune

14 165 280

Eigersund kommune

12 748 320

Strand kommune

10 938 240

Rennesøy kommune

4 968 000

Hjelmeland kommune

4 294 080

Gjesdal kommune

4 030 560

Finnøy kommune

3 926 880

Lund kommune

3 080 160

Bjerkreim kommune

2 211 840

Kvitsøy kommune

1 006 560

Sum

432 000 000

NOK


Den finansielle årsrapporten publiseres på www.lysekonsern.no i løpet av dagen. Bildearkiv for media på http://pressearkiv.lyse.no/fotoweb

Stavanger 27. mars 2015