Statnett har i et innspill til revisjon av vilkår for vannkraftverk tatt opp den store samfunnsøkonomiske verdien den fleksible vannkraften representerer. Denne verdien vil øke fremover, i et kraftsystem med større andel av variabel kraftproduksjon. Ifølge Statnett er vannkraftens rolle i kraftsystemet ved utviklingen av andre fornybare energikilder, som vind og sol, i Norge, Norden og Europa, ikke riktig verdsatt i dagens marked.

Balansert kraftsystem
I brevet påpeker Statnett at virkningene av nye vilkår som vurderes i revisjonssaker i for liten grad tar hensyn til evnen til å levere systemtjenester, som vil si å holde kraftsystemet i balanse. Krav til manøvrering av det enkelte kraftverk kan ha effekter som samlet sett gir betydelige samfunnsøkonomiske tap, økte priser og nye behov for nettforsterkning.

Nye miljørestriksjoner som gir begrensninger på bruk av vannet, som for eksempel magasinrestriksjoner, minstevannføringer og begrensninger i opp- og nedkjøring av kraftverk kan gi virkninger som ikke inngår fullt ut i vurderingene av nye vilkår.

Det er tre hovedpunkter i Statnetts innspill:

  • Partielle beregninger for hvert vassdrag for seg undervurderer de samlede effektene
  • Det blir i for liten grad vektlagt at fleksibel produksjon trolig blir mer verdt på lengre sikt
  • Modellforenklinger gir for lav prisvolatilitet og dermed for lav verdi av fleksibel vannkraft

– Vi er også bekymret for sumeffekten det kan ha på kraftsystemet når man behandler hver revisjonssak uten å se på hva den samlede virkningen kan bli for mange revisjoner, sier næringspolitisk rådgiver Geir Taugbøl i Energi Norge.

Frem mot 2022 kan mer enn 340 revisjonssaker bli åpnet. Energi Norge mener det derfor er helt sentralt at disse forholdene blir bedre kjent og utredet, og at Statnett som systemansvarlig følger opp vilkårsrevisjoner på denne bakgrunn.

Betydningen av miljørestriksjoner
For å få et bedre beslutningsgrunnlag har Energi Norge søkt og fått støtte av Norsk Forskningsråd til et større forskningsprosjekt som skal analysere betydningen av miljørestriksjoner for kraftsystemet i Norge og Norden. 12 kraftselskap, NVE og Statnett er partnere i prosjektet, som heter "Nye miljørestriksjoner - samlet innvirkning på kraftsystemet". Energi Norge leder prosjektet og SINTEF er utførende.

– Betydningen av vannkraftens fleksibilitet er ikke verdsatt gjennom dagens pris, og i et fremtidig fornybart kraftsystem vil denne verdien øke. Det er viktig å ta dette med i avveiingen som gjøres i revisjonssaker og som kan gi nye vilkår som gjelder i 30 år, avslutter Taugbøl.

Publisert i Energi Norges nyhetsbrev 24.01.2020