De to regionale selskapene har valgt en skrittvis framrykning, og vil innen 1. september 2020 ha klar konklusjonene fra et forprosjekt for elektrifisering av havneområdene i Stavanger sentrum. En beslutning om selskapsetablering vil eventuelt komme i kjølvannet av dette.

Stavangerregionen Havn og Lyse har i fellesskap gode forutsetninger for å skape null- og lavutslippsløsninger i havnen. Havnen er grunneier, og har kompetanse på havnedrift og utvikling av havneområdet. Lyse har kompetanse på infrastruktur, elektrifisering og energiløsninger, framholder havnedirektør Merete Eik i Stavangerregionen Havn.

Regionalt er klimautslipp fra skip et av de områdene som har betydelig påvirkning på klimaregnskapet. Dette er dokumentert i rapporten fra Thema Consulting om utslipp av klimagassutslipp i Sør-Rogaland, presentert av konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse under Solamøtet i januar.

Havnen og Lyse ønsker å samarbeide om en samfunnsmessig fornuftig utbygging og drift av lading og landstrøm i havneområdet. Hensikten er å bygge ut infrastrukturen slik at alle relevante aktører kan kople seg på.

Et nytt selskap vil sørge for fysisk el-tilkopling av fartøyene, og nødvendig omforming av elektrisiteten som må ha både riktig frekvens og spenning. Det nye selskapet vil samarbeide med Lyse Elnett, som har det overordnede ansvaret for strømnettet i regionen.

Vi søker nå Enova om støtte til forprosjektet. I de neste månedene skal vi se på hvilke tekniske løsninger vi vil anbefale, og hvor lade- og strømanlegg mest hensiktsmessig kan plasseres. Vi må også beregne kostnader og vurdere forretningsmodeller, sier konserndirektør Grethe Høiland i Lyse.

Høiland framholder at vurderinger fra Lyse Elnett viser at forholdene ligger forholdsvis godt til rette for å føre fram nødvendig infrastruktur og kapasitet. Tanken er at det nye felleseide selskapet skal eie de nye anleggene. Bygging og muligens drift av anleggene, vil bli lagt ut på anbud.

Stavangerregionen Havn og Lyse deltar for øvrig begge i det regionale samarbeidsprosjektet Elnett 21 som Avinor tok initiativet til og der formålet er å demonstrere robuste løsninger for utslippsfri, elektrisk transport.