Teksten er i sin helhet sakset fra Energi Norge sin nettside; EnergiNorge nyheter

Beregningene DNV GL har gjort viser at strømbruket i Norge kan øke med 30-35 TWh frem mot 2040. Det er en økning på rundt 25 prosent og tilsvarer nesten like mye strøm som landets tre største industrifylker, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal, bruker totalt i dag.

– Overgangen fra fossil til fornybar energibruk gjør at strømforbruket går opp og det knytter seg særlig til elektrisk transport. Denne overgangen vil føre til lavere energikostnader for folk flest, fordi elektrisk transport er langt mer effektivt og dermed rimeligere enn bruk av bensin og diesel, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Andre områder hvor forbruket vil gå opp er i enkelte industrisektorer og elektrifisering av petroleumsvirksomhet.

Nettleie fram i tid
Når strømbruken går opp, øker naturlig nok også den samlede mengden strøm som skal transporteres gjennom strømnettet. Flere eksperter mener at dette vil føre til høyere kostnader for norske husholdninger gjennom nettleien. Det fastslår rapporten at er misvisende.

Ifølge DNV GLs analyse vil energieffektivisering gjennom å bytte ut fossilbil med elbil, sammen med mer effektiv drift og bruk av nettet, mest sannsynlig føre til lavere energikostnader og at nettleien per kilowattime blir merkbart lavere enn i dag.

– Utfordringene i strømnettet er overkommelig, fordi det allerede finnes gode tiltak som er relativt enkle og rimelige, men likevel svært virkningsfulle, sier Kroepelien.

Blant tiltakene som nevnes i rapporten er standardkrav til komponenter som skal kobles til strømnettet for å oppdage feil tidlig, digitale styringssystemer for å styre fleksibilitet, batterier og ny prismodell for nettleie.

Utnytte kapasiteten
Beregningene viser at det økte strømforbruket fra elektrifiseringen kan gjøres slik at nettkapasiteten utnyttes bedre, selv om kapasitetsbehovet øker. Bare en liten forbedring i kapasitetsutnyttelsen kan ha stor betydning for den gjennomsnittlige nettleien, og dermed også på husholdningenes totale energikostnader.

For eksempel kan en husholdning som skifter fra fossildrevet bil til elbil forvente betydelige kostnadsbesparelser. Sammenligner man dagens kostnader for en bensindrevet VW Golf og en elektrisk Golf, er energikostnadene for elbilen kun 20 prosent av energikostnadene for bensinbilen. For en årlig kjørelengde på 12.000 km utgjør dette en besparelse på om lag 7.500 kroner.

Elbiler er foreløpig dyrere enn tilsvarende biler for bensin eller diesel, i hvert fall før man tar hensyn til avgifter. DNV GLs analyser viser imidlertid at det bare er et tidsspørsmål før bildet er motsatt.