- Når du har så mange dyr, så blir det mye lort. Kanskje 3000 kubikk i løpet av et år, sier bonde Bjørn Ståle Bekkeheien.

Nå kan lorten fra gården, sammen med annet avfall fra landbruket, bli til energi i form av biogass. Seks selskaper går nemlig sammen om å planlegge et biogassanlegg på Grødaland i Hå kommune i Rogaland – som blir det største av sitt slag i Norge.

I tillegg til Lyse er initiativtakerne Air Liquide Skagerak, IVAR, TINE, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder.

Selskapet, som får navnet Bio Jæren AS, ble lansert 2. juni på gården til Silje og Bjørn Ståle Bekkeheien på Nærbø. Lyse går inn som deleier i Bio Jæren AS, blant annet på bakgrunn av konsernets økte satsing på biogass:

- Vi ønsker å bidra til klimakutt og samtidig opprettholde landbruksaktiviteten i våre eierkommuner. Samtidig ønsker vi å tilby kortreiste produkter som biogass til transportsektoren, biogjødsel til landbruket og CO2 til veksthus. Dette er helt i tråd med den grønne strategien til Lyse, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Konsernsjef Eimund Nygaard signerer avtalen.

Konsernsjef Eimund Nygaard signerer avtalen. Foto: Elise Løvereide

Biogass til transport- og industriformål

Fabrikken skal behandle husdyrgjødsel i kombinasjon med slakte- og annet avfall til bærekraftig produksjon av biogass. Biogassen skal derfra gå til transportsektoren og til lokal industri i regionen.

- For å lykkes med prosjektet må en ha en velfungerende verdikjede. Alle virksomhetene i partnerskapet representerer og bidrar med sin unike kompetanse til å skape en effektiv verdikjede, fra gård til biogasstank og tilbake til bonden, sier Nygaard.

Jæren er Norges største landbruksregion og landbruket er en viktig næring i Rogaland. Men det er viktig å redusere utslippene fra næringen, som står for nesten 30 prosent av klimagassutslippene i Sør-Rogaland.

Bio Jæren kan bidra til å redusere regionens klimagassutslipp betydelig.

Store klimagassbesparelser

For det første fører behandlingen av husdyrgjødsel til mindre utslipp av metan og lystgass. For det andre kan biogass erstatte diesel og naturgass i andre sektorer. For det tredje kan biogjødsel erstatte kunstgjødsel – og ikke minst kan jordprodukter fra biorest erstatte torvprodukter.

Klimagassbesparelsen fra et biogassanlegg på Jæren vil kunne bli på opp mot 65.000 tonn CO2 ekvivalenter. Dette tilsvarer utslipp fra cirka 50 000 personbiler per år.

- I perioden framover skal vi utvikle konseptet og planen er å etablere en fabrikk som kan behandle 600-700.000 tonn husdyrgjødsel fra gårder i Hå, Klepp og Time årlig, forteller Esben Tonning Otterlei, leder for klima i Lyse.

- Til sammen vil en fabrikk kunne produsere 130-150 GWh biogass.

Eimund Nygaard på Bekkeheien gård.

Silje og Bjørn Ståle Bekkeheien ved Bekkeheien gård, sammen med Lyses konsernsjef Eimund Nygaard. Foto: Elise Løvereide

- Et stort steg

I tillegg til representantene fra eierselskapene gjestet ordførerne fra Hå, Time og Klepp kommune lanseringen, samt Per Olav Tyldum fra næringskomiteen og Siv Mossleth i energi- og miljøkomiteen.

Jonas Skrettingland, ordfører i Hå kommune og styremedlem i Lyse, er optimistisk til planene.

- I Hå kommune snakker vi om å løfte i lag. Når disse selskapene nå har kommet fram til at de vil løfte i lag for å få til et biogassanlegg på Grødaland, da tenker jeg at vi har kommet et sjumilssteg videre på veien mot det som har blitt snakket om i årevis, sa han under lanseringen.

Forutsatt investeringsstøtte fra Energifondets støtteordning Enova, kan biogassanlegget stå ferdig i 2025.