Gassvirksomheten i Lyse startet i 2003, med bakgrunn i et sterkt politisk ønske om å ta i bruk naturgass innenlands. Argumentene var at tilgang på gass ville gi reduksjoner av lokal forurensning og CO2-utslipp ved å erstatte olje, gi økt energifleksibilitet og forsyningssikkerhet, og ikke minst, at næringslivet skulle få stabile og rimelig energipriser i en tid med periodevis kraftmangel og høye kraftpriser.

Dette har fungert etter hensikten og CO2-utslippene har blitt redusert i forhold til de energiløsningene bedriftene tidligere benyttet. I tillegg er det bygget en LNG-fabrikk (flytende naturgass) i Risavika som forsyner et nordisk marked og som har bidratt til betydelige CO2-reduksjoner hos kundene.

Nær sagt all gass går til industrielle formål, og har foruten reduksjonen i klimagassutslippene bidratt til at bedriftene har fått en energikilde med stabile leveranser og konkurransedyktige priser. Alternativet for disse bedriftene i deres industriprosesser er (så langt) ikke fornybar energi, men slike løsninger vil forhåpentligvis utvikles over tid.

Ingeborgruds påstander om at vi fyrer opp hele fjernvarmenettet med naturgass er ikke riktig. Hovedkilden for varme til Lyses fjernvarmenett er avfallsforbrenningsanlegget på Forus, som innebærer at regionens avfall forbrennes på en miljøriktig måte og bidrar til en fornuftig sirkulær økonomi.

Det brukes naturgass som backup for spisslast til forbrenningsanleggene på Forus. Fra 2018 vil biogass og elektrisitet erstatte de 5 % naturgass som i dag benyttes og gi helt klimanøytral fjernvarme. Fjernvarmenettet utvides og bruk av naturgass til varme reduseres vesentlig når dagens «øyer» i Sandnes og Stavanger koples på fjernvarmenettet og dermed blir «landfaste» i henholdsvis 2017 og 2020.

Det regionale grønne skiftet
Bakgrunnen for hvorfor vi mener gassnettet er en bærebjelke for det regionale grønne skiftet er at vi kan distribuere biogass fra produsent til kunde i et allerede etablert nett, hvor naturgassen er backup dersom vi har for lite biogass. Rogaland er det fylket i landet som har det største potensialet for produksjon av biogass, spesielt fra husdyrgjødsel. IVAR (Interkommunalt Vann- Avløp- og Renovasjonsverk) er nå i gang med produksjon av biogass fra kloakk (Mekjarvik) og bioavfall (Grødaland). Dette mates inn på gassnettet og leveres kunder. Biogassen er imidlertid dyrere å produsere enn naturgassen, og må derfor prioriteres til kunder som er i stand til å betale den ekstra prisen. Det best betalende markedet (med høyeste alternativkostnad) er transportmarkedet, og det er derfor sterkt beklagelig at Rogaland Fylkeskommune ikke har valgt biogass som drivstoff til bussflåten (i tillegg til elektrisk drevne busser).

Noen industrielle kunder har valgt å ta i bruk biogassen, men ikke alle har økonomisk løfteevne til å ta den i bruk på det nåværende tidspunkt. Disse vil fortsette å bruke naturgass, som uansett er mer miljøvennlig enn alternativene.

Over tid vil dette forhåpentligvis endres, og produksjon og distribusjon av biogass fra husdyrgjødsel vil være et av de beste (og billigste) miljøprosjektene i fylket. Uten gassnettet til distribusjon av biogassen, og naturgass som backup og supplement, ville dette vært tilnærmet umulig å realisere.

Konklusjon
Lyses gassnett har bidratt til at flere store næringer  i Rogaland har fått en konkurransedyktig energikilde, samtidig som de har redusert sine CO2-utslipp. Videre har gassnettet lagt til rette for at vi kan utnytte, og distribuere, miljøvennlig biogass til stadig flere kunder. Dette vil være et vesentlig bidrag til et «grønt skifte» i regionen.