Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, arrangerer offentlige møter på Finnøy 17. januar og Strand 18. januar. Hensikten med møte er å gi berørte parter og andre interessenter informasjon om prosjektet og sikre at det kommer innspill til planene og det foreslåtte utredningsprogrammet. Det er NVE som behandler konsesjonssaker for fornying og forsterking av strømnettet.
 

Stort behov for fornying
Lnett er allerede i gang med å bygge nye «fylkesveier» i strømnettet flere steder i regionen både på grunn av alder og tilstand i eksisterende strømnett, men også for at det skal være nok kapasitet for å få til ønsket næringsutvikling, nye arbeidsplasser samt elektrifisering.

Stabil leveranse av strøm er avgjørende om vi skal lykkes med å skape nye arbeidsplasser og redusere klimagassutslipp. Det betyr at dagens strømnett fra 1960-70-tallet må fornye og forsterkes. Stabil leveranse av strøm er avgjørende om vi skal lykkes med å skape nye arbeidsplasser og redusere klimagassutslipp. Det betyr at dagens strømnett fra 1960-70-tallet må fornye og forsterkes. 

Allerede i dag risikerer vi at deler av næringslivet stopper opp, fordi kapasiteten i strømnettet er brukt opp. Rennesøy, Finnøy, Strand og Hjelmeland er steder med tilknytningsstopp. Dette innebærer at det er begrensninger for etablering av næringsliv over en viss størrelse og det kan stanse muligheten for utvidelser, elektrifisering av havner, drivhus, og lignende.  
 
Som følge av morgendagens behov, investerer Lnett så mye som 1 milliard kroner årlig i utvidelse og oppgradering av strømnettet på Jæren, i Ryfylke og rundt Stavanger. Vi er allerede i gang med å bygge nye «fylkesveier» i strømnettet i bl.a. Strand og Hjelmeland kommuner, og har altså planer for å forsterke nettet til Finnøy og Rennesøy. Dette prosjektet vil sikre stabil og god strømforsyning til alle kunder i området, og gir ringforbindelse slik at hvis det oppstår feil ett sted på «fylkesveiene», så vil kunder fortsatt ha strøm.

Høring av melding
Nå er melding om ny kraftledning mellom Rennesøy, Finnøy og Strand, samt nye transformatorstasjoner på Finnøy og Tau ute på høring slik at alle som har innspill kan gi dem til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er de som behandler saken, veier ulike hensyn opp mot hverandre på vegne av samfunnet og tar endelig beslutning på hvilke løsninger som skal velges og hva Lnett får lov til å bygge.  I denne omgang vil NVE på bakgrunn av innspill gi Lnett et utredningsprogram for hva Lnett må utrede i en konsekvensutredning som skal følge konsesjonssøknaden. 

Alle vil ha strøm, men nye og synlige kraftledninger vekker debatt. Det er mange hensyn som må veies opp mot hverandre når strømnettet skal oppgraderes til morgendagens behov. Lnett sitt oppdrag, på vegne av samfunnet, er å likebehandle prosjekter ulike steder, samt utrede trasealternativer og tekniske løsninger slik at kunder ikke får høyere nettleie enn nødvendig.  

Strømnettet er 100 prosent finansiert av brukerne gjennom nettleien, altså deg og meg, samt bedrifter som er tilknyttet nettet. Det betyr at hver eneste krone i investeringer som er dyrere enn de må være, fordeles på alle Lnett sine 160 000 kunder, uavhengig av hvilken kommune prosjektet er i.  

Lnett inviterer også til åpne kontordager på Strand og Finnøy i ukene etterpå. Du kan lese mer om prosjektet og høringen på sidene til prosjektet.