- Arbeidet går veldig bra. Vi har holdt framdriftsplanen med å reise råbyggene til transformatorstasjonene på Veland og Hjelmeland. Det er svært gledelig siden vi vet at næringslivet i området er i vekst og har stort behov for en styrket strømforsyning. Jeg er også svært glad for at vi har null fraværsskader i prosjektet, sier prosjektleder Kristian Gudmundsen i Lnett. 

Neste fase for stasjonene
Lnett har for tiden to pågående byggeprosjekter for å oppgradere eksisterende regionalnett, «fylkesveier i strømnettet». Dagens regionalnett har en alder og tilstand som gir behov for oppgradering, og samtidig er det en sterk vekst i behov for mer strøm i regionen på grunn av elektrifisering og for å skape nye arbeidsplasser. 
Regionalnettet oppgraderes i Strand og Hjelmeland med ny kraftlinje mellom Dalen, Veland og Hjelmeland, samt to nye transformatorstasjoner. I tillegg oppgraderes regionalnettet mellom Opstad i Hå kommune og Håland, sør for Bryne i Time kommune. Også her bygges ny kraftlinje, og ny transformatorstasjon på Håland. 
I begge prosjektene går nå stasjonsbyggene over i neste fase ved at det innvendige arbeidet med å ferdigstille byggene starter opp. Når maling, strøm og andre installasjoner er ferdig skal det elektromekaniske utstyret settes inn. 
- Arbeidet går veldig bra. Det er mellom 80-100 arbeidere innom prosjektet i byggeperioden, og vi har null registrerte skader, forteller Jan Terje Larsen, prosjektleder for bygging av Håland transformatorstasjon. 

Lokale entreprenører
Det er Jærentreprenør som er hovedentreprenør for stasjonen på Håland, og betongelementene til bygget er levert fra Hå Element, mens Kruse Smith er totalentreprenør for stasjonsbyggene i Ryfylke. Nylig var det kranselag for å markere at råbygget til stasjonene er ferdig i henhold til tidsplan. 
- Disse prosjektene er en del av en viktig oppgradering av strømnettet til fremtidens spenningsnivå. Vi har gode leverandører med oss på laget, og har holdt framdriftsplanen i begge prosjektene. Målet er at nye transformatorstasjoner og nye kraftlinjer kan settes i drift i slutten av 2023, sier Evy Thorbjørnsen, avdelingsdirektør prosjektstyring i Lnett. 
Hun påpeker at det er kjekt å høre og se hvordan selskapene jobber godt sammen i prosjektene. Entreprenørene er eksempelvis blir utfordret på å bygge mer miljøvennlige bygg og i Ryfylke er det benyttet en mer miljøvennlig lavkarbon betong til stasjonsbyggene. 
Råbygget til Håland transformatorstasjon står klart sør for Bryne. Råbygget til Hjelmeland transformatorstasjon med nisjen til transformator foran på bildet