Eierne har i perioden fra konsernetableringen i 1998 hatt en avkastning i Lyse på 8,1 prosent. Det kommer frem av verdsettingen som ble presentert av styreleder Harald Espedal i bedriftsforsamlingens møte 26. april.

Annethvert år foretar styret i Lyse en overordnet verdivurdering av konsernet. Det gir både en prestasjonsmåling over toårsperioden, og en viktig tilbakemelding til Lyses 14 eierkommuner om hvordan selskapet forvaltes.

Den verdijusterte egenkapitalen ved utgangen av 2021 er anslått til 47,2 milliarder kroner som er summen av Lyses eierandeler fratrukket gjelden. Det innebærer en økning på 10,8 milliarder kroner siden forrige verdivurdering per utgangen av 2019.

Både energi og tele øker. Lyses eiere har i toårsperioden økt sine verdier innen energi med 3,7 milliarder kroner, mens telekom har steget med 9 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld økte i perioden med 3 milliarder kroner.

Egenkapitalverdien har økt fra 13,4 milliarder kroner ved konsernetableringen i 1998, til dagens nivå på 47,2 milliarder. I samme periode har eierkommunene mottatt utbytte, renter og avdrag på ansvarlig lån på til sammen 13,5 milliarder kroner.

Hovedårsaken til den økte verdien på energiområdet, er at Lyse og Hydro i 2020 slo sammen deler av selskapenes vannkraftproduksjon i Sør-Norge i ett, nytt selskap – Lyse Kraft DA. Gjennom transaksjonen med Hydro økte Lyse sitt eierskap med netto 750 GWh. Denne økningen var en kompensasjon for at Lyse reduserte sin frie eierandel som åpnet for Hydro-eierskap. Den frie eierandelen er andelen som kan selges til private selskaper og gjelder 1/3 av kraftvirksomheten. Hydro unngikk hjemfall og sikret seg tids-ubegrenset eierskap.

Innen tele har antall kunder økt i toårsperioden, Antall aktive kunder i Altibox-partnerskapet har økt fra 625 000 i 2019 til 785 000 ved utgangen av 2021.

Verdivurderingen er foretatt av PwC og er basert på tidligere års metodikk, noe som gir et konsistent bilde av verdistigningen.