Tall i millioner kroner
Tall i millioner kroner30.06.202130.06.202031.12.2020
Driftsinntekter7 8223 9998 089
EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger)4 036 1 6142 616
Driftsresultat 3 1228491 042
Resultat før skattekostnad2 922638617
Resultat etter skattekostnad
Resultat tilordnet Lyses aksjonærer937457290
Resultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser3732264
Resultat etter skattekostnad1 309479354

- Vi legger bak oss et godt halvår med resultatforbedring i kjernevirksomhetene energi, telekom og elnett. En kald og tørr vinter, mer enn dobling av kraftproduksjonen sammenlignet med i fjor, få driftsforstyrrelser og ellers solid og effektiv drift er med på å forklare resultatene, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Driftsresultatet ble på 3 122 millioner kroner, en økning på 2 273 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt var 1 309 millioner. 373 millioner av resultat etter skatt tilhører minoritetseiere i Lyses datterselskaper. Hydro utgjør gjennom sitt deleierskap i Lyse Kraft den største minoriteten. Lyse-konsernet betaler til sammen 1 739 millioner kroner i skatt i første halvår. Skattekostnadene inkluderer eiendomsskatt og konsesjonsbaserte ordninger. Tilsvarende tall for fjoråret var 249 millioner kroner.

Driftsresultat for energivirksomheten ble 2 513 millioner kroner, en økning på 2 097 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Fjoråret var uvanlig nedbørsrikt og mildt og Lyse utnyttet konsernets store magasinkapasitet til å fylle opp magasinene. En kald og tørr vinter har gitt en normalisering av den hydrologiske balansen i Norden. Dette i kombinasjon med økte kontinentale priser på kraft har ført til høyere kraftpriser. Rekordhøye CO2-priser og sterke kull- og gasspriser forklarer løftet i det kontinentale prisnivået. Vannkraftproduksjonen første halvår ble 6,6 TWh. En økning på 3,9 TWh sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Økningen i produksjonsvolum skyldes gode kraftpriser kombinert med inn-konsolidering av Røldal-Suldal-kraftverkene. 1,7 TWh av produksjonen i første halvår tilhører Hydro.

Avtalen mellom Lyse og Hydro som samlet Lyse sine heleide og deleide kraftverk og Hydro sine ni kraftverk i Røldal-Suldal (RSK) i Lyse Kraft DA, ble gjennomført 31.12.2020. Selskapets middelproduksjon er nå på om lag 10 TWh. Lyse Kraft DA har hovedkontor i Stavanger og eies 74,4% av Lyse og 25,6% av Hydro.

Lyse har ambisjoner om å være en sentral bidragsyter i det grønne skiftet og har gått sammen med BKK og Shell i et langsiktig, industrielt partnerskap for å bygge ut havvind. De tre selskapene planlegger å søke konsesjoner for begge feltene som norske myndigheter har åpnet for utbygging; Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.
Telekomvirksomheten fortsetter kundeveksten og Altibox-partnerskapet hadde 742 078 aktive fiberkunder ved utgangen av første halvår 2021. Driftsresultat for televirksomheten ble 466 millioner kroner mot 269 millioner i første halvår i 2020. En betydelig vekst i egeneide kunder gir økt dekningsbidrag, samtidig som det er god kontroll på utviklingen i indirekte kostnader.

Altibox-partnerskapet mottok prisen for mest fornøyde kunder for ellevte året på rad i kundeundersøkelsen EPSI. I juni startet legging av sjøfiberkabelen NO-UK mellom Stavanger og Newcastle. Kabelen forventes ferdigstilt i henhold til plan i løpet av 2021. Altibox-partnerskapet vokser ifølge NKOM mest både på bredbånd og tv-distribusjon i Norge. Altibox-partnerskapet har fortsatt utbyggingen av sitt nasjonale sensornett, som muliggjør smarte løsninger for samfunnet. I første halvår har Lyse sammen med Haugaland Kraft og NTE investert 50 millioner kroner i en av Nordens ledende leverandører av sensorbaserte løsninger; Datek. Selskapet mobiliserer i det voksende markedet for smarte produkter og tjenester og har planer om flere spennende lanseringer innen energi- og smarte hjem-segmentet.

Driftsresultat for nettvirksomheten ble 217 millioner kroner, mot 205 millioner i første halvår i 2020. Resultatøkningen skyldes hovedsakelig lavere driftskostnader sammenlignet med samme periode i fjor. Elnett-virksomheten fortsetter med stabil drift og få driftsavbrudd i perioden.

I april utbetalte Lyse 630 millioner kroner i utbytte til de fjorten eierkommunene basert på fastsatt årsregnskap for 2020, en økning på 30 millioner sammenlignet med utbytte utbetalt i fjor.

Koronapandemien har hatt begrenset effekt på Lyse-konsernet og det har i hele perioden vært full drift. Lyse fortsetter å følge situasjonen rundt koronapandemien løpende og gjennomfører tiltak dersom det er nødvendig.