Det uvanlig høye årsresultatet forklares med at Viken Fiber Holding AS endres fra felleskontrollert virksomhet til datterselskap, og dermed blir konsolidert fra og med desember 2017. Dette medfører en urealisert regnskapsmessig engangsgevinst på 952 millioner.

Tall i millioner kroner

2017

2016

 2015

Totale inntekter

7688

6 637

5 888

EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger)

3926

2 693

2 548

Driftsresultat

3074

1 843

1 656

Underliggende driftsresultat* 1855    

Resultat før skattekostnad

2764

1 453

1 270

Resultat etter skattekostnad

1942

796

708

* Driftsresultat justert for urealisert verdiendringer finansielle instrumenter og vesentlige engangsposter

   

- Lyse leverer et solid resultat for 2017. Regnskapet reflekterer god underliggende drift innen alle forretningsområder. Det har også vært få driftsavbrudd innen både energi og bredbånd, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Elnettvirksomheten bidrar med stabil drift og få driftsavbrudd i perioden. Underliggende driftsresultat fra virksomheten var på 242 millioner kroner, mot 261 millioner i 2016. En redusert inntektsramme er hovedforklaringen på reduksjonen fra 2016 til 2017.

Underliggende driftsresultat fra forretningsområdet energi ble på 1 259 millioner kroner, mot 1 263 millioner i 2016. Kraftproduksjonen i 2017 endte på 6,2 TWh. En økning i kraftpris fra 2016 til 2017 på 15 prosent kompenserte delvis for 1,2 TWh lavere produksjonsvolum i 2017 sammenlignet med den rekordhøye produksjonen i 2016. De øvrige virksomhetene på energiområdet; energisalg, gass/biogass og fjernvarme/fjernkjøling, leverte alle forbedret underliggende resultat i 2017 sammenlignet med 2016. Skattebelastningen for vannkraftverk har de senere år økt betydelig. Fornybar vannkraft skattlegges i dag hardere enn noen annen næring i Norge. I kombinasjon med forventede lave kraftpriser vil dette hindre nyinvesteringer og nødvendige reinvesteringer.

Televirksomheten fortsetter veksten og går ut av 2017 med 47 348 nye Altibox-kunder. 2017 er dermed året med høyest organisk kundevekst i partnerskapet. Partnerskapet hadde ved årets utløp 493 802 aktive bredbåndskunder, hvorav 280 551 er på egen fiber. Televirksomheten leverer en underliggende EBITDA på 848 millioner kroner, mot 793 millioner i 2016. Underliggende driftsresultat ble 485 millioner kroner, mot 517 millioner i 2016. Televirksomheten gjennomgår for tiden en større digitalisering av TV-plattform og støttesystemer. Dette innebærer doble IT kostnader, som demper utviklingen i marginbildet i denne perioden.

I desember 2017 inngikk Lyse AS og Glitre Energi AS en justert aksjonæravtale. Dette medfører at Viken Fiber Holding AS vil bli konsolidert inn i konsernregnskapet til Lyse som datterselskap fra og med samme tidspunkt. Endring av kontrollkategori fra felleskontrollert virksomhet til datterselskap for Lyse sin eierandel i Viken Fiber Holding AS medfører at eierposten tas inn i regnskapet til virkelig verdi, noe som gir en engangsgevinst på 952 millioner kroner.

 

Utbytte


Styret foreslår at det utbetales 500 millioner kroner i utbytte til de 16 eierkommunene.

 

I 2017 mottok kommunene dessuten 100 millioner kroner i avdrag og 62 millioner kroner i renter på ansvarlig lån.

 

Konsernet utbetaler dermed totalt 662 millioner kroner til eierkommunene basert på forretningsåret 2017.

Det foreslåtte utbytte på 500 millioner kroner fordeles slik:
 

Stavanger kommune

218 380 000

Sandnes kommune

97 655 000

Sola kommune

43 705 000

Time kommune

29 160 000

Klepp kommune

21 145 000

Hå kommune

18 925 000

Randaberg kommune

16 395 000

Eigersund kommune

14 755 000

Strand kommune

12 660 000

Rennesøy kommune

5 750 000

Hjelmeland kommune

4 970 000

Gjesdal kommune

4 665 000

Finnøy kommune

4 545 000

Lund kommune

3 565 000

Bjerkreim kommune

2 560 000

Kvitsøy kommune

1 165 000