Resultatet preges av god underliggende drift, god kundevekst på telekom, økt volum på vannkraft, samt høye kraftpriser. Høye kraftpriser påvirker resultatet fra vannkraft positivt og resultatet fra nettsiden negativt. Lyses totale bidrag til stat, vertskommuner og eierkommuner for 2021 er på 3,5 milliarder kroner mot 1,3 milliarder i 2020, en økning på 2,2 milliarder.

- Regnskapet for 2021 preges av solid drift i alle forretningsområdene. Innen vannkraft ser vi nå effekten av fusjonen med Hydro sine vannkraftanlegg i Røldal Suldal gjennom en vesentlig økt middelproduksjon. Fortsatt god kundevekst innen telekomområdet, høy kraftpris og stabil drift av strømnettet bidrar også positivt, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Televirksomheten fortsetter veksten og har styrket markedsposisjonen gjennom organisk kundevekst. Virksomheten hadde ved årets utløp 784 918 Altibox-kunder på egen og partneres fiber. Driftsresultatet for televirksomheten i 2021 var på 957 millioner, en forbedring på 399 millioner sammenlignet med 2020. Forbedringen skyldes fortsatt kundevekst og god etterspørsel etter våre innholdsprodukter kombinert med god kostnadskontroll.

Elnettvirksomheten hadde et driftsresultat på 165 millioner i 2021, en reduksjon på 140 millioner sammenlignet med 2020. Økte kostnader til nettap på grunn av høy strømpris er hovedforklaringen på nedgangen i resultat. Virksomheten har god underliggende drift og en stabil driftssituasjon i 2021.

Driftsresultatet for energivirksomheten på 4 979 millioner er 4 678 millioner høyere enn i 2020. Økningen skyldes primært høye kraftpriser og høyere vannkraftproduksjon. Gjennomsnittlig spotpris i vårt prisområde (NO2) ble 76,2 øre/kWh for 2021, mot 9,8 øre/kWh for 2020. Lyses vannkraftproduksjon endte i 2021 på 10,4 TWh (milliarder kilowattimer) mot 6,0 TWh i 2020. Den store økningen skyldes primært sammenslåingen av Hydro sine vannkraftressurser i Røldal Suldal med det vesentligste av Lyse sine vannkraftressurser med virkning fra 31.12.2020. Middelproduksjon i konsernet økte dermed fra 5,9 TWh i 2020 til 10,1 TWh i 2021, hvorav 7,3 TWh er Lyses andel. Den resterende andelen tilhører Hydro.

Viktige hendelser i 2021

Altibox-partnerskapet passerte 780 0000 kunder og sikret prisen for mest tilfredse bredbåndskunder for tolvte året på rad i den uavhengige kundeundersøkelsen EPSI. Altibox scoret også høyest på kundetilfredshet på TV i den samme EPSI-målingen.

Gjennom Altibox Carrier forvaltes eierskapet i virksomhetene Skagenfiber AS (100%) og NO-UK Com Holding AS (37%) som er virksomhetens to undersjøiske fiberforbindelser til henholdsvis Danmark og Storbritannia. I løpet av sommeren 2021 ble den 700 kilometer lange fiberkabelen mellom Newcastle og Stavanger installert.

I september deltok Altibox i Nkoms frekvensauksjon og kjøpte 5G-frekvenser i 2,6- og 3,6-GHz-båndet. Altibox vil benytte frekvensene til å tilby fast trådløst bredbånd over 5G og har allerede startet organisatoriske forberedelser for en inntreden i dette nye forretningsområdet.

Lyse Elnett skiftet navn til Lnett og flyttet inn i nytt kontorbygg i sentrum av Sandnes i slutten av 2021. Bygget er oppført i massivt tre og er miljøklassifisert til BREEAM-NOR Excellent.

Integreringen av Lyse og Hydro sine vannkraftverk på Sør-Vestlandet i Lyse Kraft DA har gått etter planen.

Lyse inngikk i løpet av året et samarbeid med Shell og Eviny om utbygging av havvind. Konsortiet har en ambisjon om å søke tillatelser på begge områder i Nordsjøen som åpnes for utbygging, nemlig Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord.

Koronapandemien har hatt begrenset effekt på Lyse-konsernet, og det har gjennom hele året vært gjennomført full drift. Lyse følger situasjonen rundt koronapandemien løpende, og gjennomfører tiltak når det er nødvendig. Pandemien har understreket viktigheten av stabilitet og kapasitet i telekominfrastrukturen. I Altibox sitt nasjonale fibernett har man sett en markant økning i datatrafikk på dagtid og Altibox-partnerskapet har merket stigning i etterspørselen etter fiberbredbånd. Fibernettet har vært godt dimensjonert for å håndtere endrede bruksmønstre.

Skatt

Totale skatter og konsesjonsbaserte ordninger utgjør totalt 2 689 millioner for 2021 mot 551 millioner i 2020.

Skatt
20212020
Ordinær selskapsskatt831 millioner295 millioner
Grunnrenteskatt1 612 millioner73 millioner
Konsesjonsavgift og eiendomsskatt246 millioner183 millioner
Totalt2 689 millioner551 millioner


Utbetaling til eierkommunene

Gjennom statsbudsjettet for 2021 ble det vedtatt at grunnrenteskatten fra og med 2021 skal utformes som en kontantstrømskatt. Innføring av kontantstrømskatt representerer forbedrede investeringsinsentiv sammenlignet med dagens modell, og vil trolig gjøre det mer attraktivt å investere i opprusting og utvidelser av gamle kraftverk. Dessverre ble det ikke vedtatt endringer i dagens grunnrenteskattemodell for gjennomførte investeringer, slik at investeringer foretatt før 2021 fortsatt blir unødig hardt beskattet.

Styret foreslår at det utbetales 650 millioner kroner i utbytte til de 14 eierkommunene, en økning på 20 millioner fra året før, da det ble utbetalt 630 millioner kroner. Lyse har en langsiktig utbyttepolitikk der det holdes igjen i gode år for å kunne ha midler tilgjengelig i år med lavere inntjening. Det gode resultatet i 2021 gjør det mulig for Lyse å opprettholde utbyttet i tråd med opprinnelig utbytteprognose og eiernes forventninger om stabilitet og jevnt økende utbytter over tid.

I 2021 mottok eierkommunene i tillegg 100 millioner kroner i avdrag og 44 millioner kroner i renter på ansvarlig lån. Konsernet utbetaler dermed totalt 794 millioner kroner til eierkommunene basert på forretningsåret 2021.

Totale utbetalinger til eierkommunene på 794 millioner kroner fordeles slik:

Utbetalinger