- Resultatet er preget av lave kraftpriser. Dette skyldes i hovedsak en våt, mild og vindfull vinter. Underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og el-nett er for øvrig preget av solid drift og få driftsforstyrrelser, og resultatene er i tråd med det vi hadde ventet, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Den største nedgangen i driftsresultatet er innen energivirksomheten i konsernet. Her var driftsresultatet første halvår på 416 millioner kroner, en reduksjon på 500 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Kraftprisen i Lyses produksjonsområde var fire ganger høyere i første halvår 2019 sammenlignet med første halvår 2020. 

Et høyt kraftoverskudd på grunn av en mild vinter med mye vind og nedbør forklarer det meste av fallet i kraftpris. Store begrensninger i overføringskapasiteten til våre naboland påvirket også kraftprisen negativt.

Innenfor telekomvirksomheten har det vært en økning i inntektene. Koronaviruspandemien har understreket viktigheten av stabilitet og kapasitet i telekominfrastrukturen og en har sett en stigning i etterspørselen etter fiberbredbånd. Samtidig fører vesentlige investeringer i utbygging av fibernett til private og bedrifter, samt fiberkabler til utlandet og et landsomfattende sensornettverk, til at driftsresultatet for televirksomheten gikk ned til 269 millioner kroner mot 294 millioner i første halvår i 2019. Altibox-partnerskapet hadde 657 585 aktive kunder ved utgangen av første halvår. Om lag 40 000 av disse kundene er tilhørende i Danmark.

Driftsresultat for nettvirksomheten ble 205 millioner kroner, mot 62 millioner i første halvår i 2019. Resultatendringen skyldes en mer normalisert driftsaktivitet i 2020 sammenlignet med 2019, et år som historisk sett hadde høye driftskostnader. I tillegg er det gjennomført en rekke effektiviseringstiltak som gir lavere driftskostnader. Generelt har nettvirksomheten hatt stabil drift og få driftsavbrudd i perioden.

Tall i millioner kroner30.06.202030.06.201931.12.2019
Driftsinntekter
3 999
4 740
9 230
EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger)
1 614
1 951
3 564
Driftsresultat
849
1 238
2 090
Resultat før skattekostnad  
638
1 049
1 689
Resultat etter skattekostnad  
479
541
928