Lyse i dagens form er 20 år i 2018. Det er med glede vi konstaterer at verdien av selskapet er mer enn doblet i perioden (fra 13,5 til 31,5 milliarder). I tillegg har eierne, 16 kommuner i Sør-Rogaland, tatt ut 10,5 milliarder kroner som er brukt til velferdsproduksjon. I sine 20 første år har Lyse dermed gitt eierne både god realavkastning og betydelige årlige utbetalinger som har gjort at eierkommunene har kunnet øke velferden uten å skrive ut tilsvarende nye skatter.

Verdien av egenkapitalen i Lyse var på 31,5 milliarder kroner ved utgangen av 2017 (Bruttoverdien før gjeld er 41,5 milliarder). Verdiene er investert i samfunnsinfrastruktur – kraftproduksjon, strømforsyning og digital motorvei i form av fiber. Lyses eiere har hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,4 % i 20 års-perioden. Av dette er i snitt 2,7 % utbetalt, mens 4,7 % er reinvestert i selskapet for videre vekst og nye investeringer. Årlig avkastning er jevn sammenlignet med annen næringsvirksomhet med variasjoner innenfor en skala fra 3 % til 10 % i perioden. De siste årene har vært de beste.

Dette framgår av en uavhengig verdivurdering revisjonsselskapet Deloitte har utført for Lyse, og som gjennomføres annethvert år.

Miksen av avkastning er i tråd med eiernes utbyttestrategi. De ønsker stabil, og helst jevnt økende avkastning i form av utbytte og renter/avdrag på ansvarlige lån. Utbetalingene settes inn i regional velferdsproduksjon gjennom kommunale budsjetter. Stabilitet er et sentralt element fordi det er smertefullt å ta større kutt i velferdsbudsjettene på kort sikt. Den største delen av verdiskapingen i Lyse reinvesteres i samfunnsinfrastruktur. Dette har to effekter. Sør-Rogaland har en god samfunnsinfrastruktur i produksjon av grønn energi, stabil og sikker strømforsyning og landets best utbygde fibernett. Lyse har hatt muskler til å gjøre nye lønnsomme investeringer med tilhørende verdiøkninger. Eierkommunene har langt større realverdier i Lyse i dag enn for 20 år siden.

I tråd med bærekraftig formuesforvaltning har staten fulgt samme strategi i forvaltning av Statens pensjonsfond utland (oljefondet). Fondet startet i praksis opp forvaltningen gjennom Norges Bank på samme tidspunkt som etableringen av Lyse og har hatt 6,1% årlig avkastning i perioden. Statens årlige uttak gjennom handlingsregelen har vært omtrent like store som Lyse-kommunenes målt i andel av verdiene.

Lyse-konsernet har gitt bedre avkastning enn de børsnoterte energiselskapene Hafslund og Fortum, hvilket etter mitt syn bekrefter at offentlige eiere kan drive et selskap like godt og effektivt som private, gitt at de evner å handle strategisk, langsiktig og profesjonelt.

Det er grunn til å berømme Lyses 16 eierkommuner som gjennom 20 år, med varierende politiske flertall og konstellasjoner har klart å enes om strategien for hvordan Lyse skal styres. Det langsiktige og industrielle eierskapet har lønnet seg, samtidig som Lyse er blitt et mer robust selskap. Konsernet har om lag 1200 ansatte, hvor de fleste har sin arbeidsplass i eierkommunene, og bidrar til å etablere kompetansearbeidsplasser utenfor oljesektoren. Ringvirkningene er også store – for hver arbeidsplass i Lyse skapes det fire arbeidsplasser utenfor konsernet. Dette framgår av et samfunnsregnskap som selskapet Asplan Viak har utarbeidet.

Avkastning utover risikofri rente bærer alltid med seg risiko for tap og svingninger i avkastning. Slik er det også for en næringsvirksomhet som Lyse, som naturligvis har vært eksponert for både gode og dårlige investeringer. Strategien har vært å investere kontantstrøm fra kraftvirksomheten inn i tele og LNG, noe som har gitt god avkastning. Dermed har også Lyse fått flere ben å stå på, og sørget for gode kontantstrømmer fra andre områder når kraftvirksomheten har hatt lavere inntjening. Også i strømnettet har Lyse investert betydelig i perioden for å sikre god forsyningssikkerhet. Totalt har Lyse investert 21 milliarder kroner i 20-årsperioden selskapet har virket. Det aller meste av dette er investert i regionen.

Av Harald Espedal, styreleder, Lyse

Les også eiernes vurdering av konsernet i Stavanger Aftenblad: www.aftenbladet.no/lokalt/i/A2g1zr/Eierkommunene-godt-fornoyd-med-Lyse