Det er vurdert mange alternative traséer for ny strømforsyning i Strand og Hjelmeland kommuner. Flere av dem ble trukket underveis i prosessen. Til slutt ble det søkt om ett alternativ for kraftledning mellom Dalen og Veland, og to alternativer på delstrekninger mellom Veland og Hjelmeland. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har nå gitt konsesjon for vestlig trasé både mellom Paddevatnet og Ingvaldstad (over Årdalsfjorden) og mellom Ingvaldstad og Skodbraud (over Byrkja). 

Alder og tilstand på dagens kraftlinje gir behov for reinvestering. I tillegg trengs det økt kapasitet for å sikre strøm til økende forbruk i både Hjelmeland og Strand kommuner. Det er satt i drift en elektrifks ferge som trenger strøm, og eksisterende og nye bedrifter har henvendt seg om store effektuttak. 

NVE mottok totalt 56 høringsuttalelser til søknadene. Traséalternativene over Årdalsfjorden og nordover mot Ingvaldstad og Hjelmeland er det mange som har gitt innspill til. Innspillene gjelder stort sett visuelle virkninger, negative konsekvenser for bebyggelse, påvirkning på landbruk og urørte naturområder. 

Anleggskonsesjon, bakgrunn for vedtak, samt kart finnes på NVE sine nettsider for konsesjonsbehandlingen. 

Det skal utarbeides Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) og denne skal godkjennes av NVE før bygging kan starte. I konsesjonsvedtaket har NVE satt flere punkter som skal omtales i MTA-planen, herunder hvordan konkrete forhold vil bli hensyntatt under bygging av anlegget, for eksempel dyr på beite.

Det er publisert informasjon om utbyggingsprosjekter i strømnettet på www.lysenett.no.