Kraftproduksjonen er tilbake på et normalnivå etter en rekordhøy produksjon i 2016. Telekom preges av fortsatt god kundevekst kombinert med en periode med noe høyere kostnader. Nettvirksomheten fortsetter med god drift og få driftsforstyrrelser.  

Tall i millioner kroner

30.06.2017

30.06.2016

31.12.2016

Driftsinntekter

3 294

3 557

6 637

EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger)

1 479

1 688

2 693

Driftsresultat

1 095

1 290

1 843

Resultat før skattekostnad

935

1 082

1 453

Resultat etter skattekostnad

492

630

796

 

- Resultatet reflekterer god underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og elnett, og er i tråd med våre forventninger, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Underliggende driftsresultat ble på 984 millioner kroner, en reduksjon på 151 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Vannkraftproduksjonen leverer et underliggende driftsresultat som er 53 millioner kroner lavere enn første halvår 2016. Kraftproduksjonen første halvår ble på 3,3 TWh (milliarder kilowattimer), en reduksjon på 1,2 TWh sammenlignet med fjorårets rekordhøye produksjonsvolum. Spotprisene i perioden har imidlertid vært sterkere enn for fjoråret, primært drevet av en mer normalisert hydrologisk balanse i Norden og økte kostnader for termisk produksjon. Områdeprisen i Lyses produksjonsområde ble på 26,6 øre/kWh sammenlignet med 21,3 øre/kWh for samme periode i fjor.

Lyse solgte 22. juni 2017 ytterligere 19 prosent av aksjene i Skangas AS og har etter nedsalget en gjenværende eierandel på 30 prose. Nedsalget følger av Lyses langsiktige strategiske målsetting om å redusere eksponering innen LNG.

Telekomvirksomheten fortsetter kundeveksten og Altibox partnerskapet passerte i juni 500.000 solgte fiberkontrakter. Underliggende driftsresultat første halvår var 236 millioner kroner og EBITDA var 382 millioner. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 294 millioner kroner i driftsresultat og EBITDA på 430 millioner. Reduksjon i underliggende driftsresultat skyldes hovedsakelig doble it-kostnader i forbindelse med overgang til ny TV plattform, samt kostnader knyttet til digitalisering og vekst. Korrigert for disse kostnadene er underliggende driftsresultat for Televirksomheten på nivå med 2016.

Elnett-virksomheten bidrar med stabil drift og få driftsavbrudd i perioden. Underliggende driftsresultat var på 108 millioner kroner første halvår, mot 158 millioner samme periode i fjor. Hovedårsaken til et redusert driftsresultat for Elnett er at inntektsrammen (tillatt inntekt) for 2017 er redusert sammenlignet med året før.

Om Lyse
Lyse er et norsk konsern med virksomhet innenfor områdene energi, telekommunikasjon og elnett. Innen fornybar energi er Lyse en nasjonal aktør og konsernet er nasjonalt ledende på fiberbredbånd. Lyse har regionalt bygget ut landets mest varierte og komplette infrastruktur for fiberbredbånd, strøm, bio- og naturgass og fjernvarme. God tilgjengelighet og høy leveringssikkerhet prioriteres. Selskapets aksjonærer er 16 kommuner i Sør-Rogaland. Aksjonærene legger til grunn et langsiktig industrielt eierskap og har forventninger til selskapet som samfunnsbygger med et regionalstrategisk perspektiv og tilfredsstillende lønnsomhet.