Visste du at overskuddsvarmen fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus dekker varmebehovet til 8000 boliger? Framfor å la varmen gå til spille brukes den til å varme opp vann som distribueres gjennom rør i bakken og inn i hjemmene våre, kontorer, skoler, idrettshaller og industri.

Det er gjenvinning av energi, bidrar til å spare penger for folk og bedrifter, og er 100 prosent klimanøytralt.

Stort potensial

Energikommisjonen la nylig frem sin rapport om energipolitikken og behovet for kraft frem mot 2030 og 2050. Rapporten har de valgt å kalle «Mer av alt – raskere». De peker på at vi går mot et kraftunderskudd i Norge og bekrefter det flere fagmiljøer har påpekt: Skal vi lykkes med å kutte utslipp gjennom elektrifisering og utvikling av ny grønn industri, er vi avhengig av å produsere mer fornybar kraft og få til en massiv energieffektivisering. Alternativet vil være høye strømpriser og tap av fremtidige arbeidsplasser.

Kommisjonen skriver: «Om lag halvparten av elektrisitetsbruken i bygninger går til varmeformål. Industrien har også et stort varmebehov. Over hele landet er det samtidig mulig å finne lokale ressurser som kan utnyttes til varme. Dersom større deler av disse ressursene blir utnyttet, vil det gi et godt bidrag til forsyningssikkerheten for kraft».

Nesten halvparten av energibruken i Norge er fremdeles fossil. Det varslede kraftunderskuddet er bare tre år unna. Hver eneste kilowattime med strøm vi erstatter med fjernvarme, er en verdifull kilowattime samfunnet kan bruke på å kutte utslipp gjennom elektrifisering.

Gjennom å bruke overskuddsvarmen bidrar vi til mer energi, uten store kontroversielle naturinngrep. I tillegg bidrar det til å avlaste strømnettet som vi alle betaler nettleie for, og som må oppgraderes kraftig i årene fremover.
Fjernvarme står bare for 2 prosent av energibruken i Norge. Kommisjonen peker på at det ligger et potensial for å øke fjernvarmeuttaket med mellom to og fire TWh innen 2030. I Lyse ønsker vi å bidra med vår andel av dette.

Rimelig fjernvarme

Lyse er stolte av å levere landets rimeligste fjernvarme. Fjernvarmenettet strekker seg i dag fra Sandnes via Forus og helt inn til Urban Sjøfront i Stavanger. For å utnytte våre lokale ressurser enda bedre, skal vi i tiden fremover bygge neste etappe fra Paradis til Bjergsted.

Der vil vi blant annet knytte byens nye høyhus K8 til fjernvarmenettet og forsyne den store Paradisutbyggingen med 100 prosent klimanøytral gjenvunnet energi. Når prosjektet er ferdig, vil fjernvarmen bidra til å frigjøre effekt tilsvarende 13 høyhus eller hurtigladeanlegg og energiforbruket til 1500 husholdninger.

I tillegg vil fjernvarme konvertere nærvarmesentral i Bjergsted fra naturgass til fjernvarme og redusere klimautslipp med ca. 2000 tonn CO₂ per år. Vi er ydmyke for at det i perioden vi bygger nettet vil være til ulempe for folks hverdag. Det vil bli stengte gater, økt trafikk og støy. Vi vil gjøre vårt ytterste for å informere best mulig om alle mulige konsekvenser før vi går i gang med byggingen. Det kan bety at noen av oss må kjøre en omvei, tåle mer kø og bruke mer tid for å komme dit vi skal. Da håper vi at dere også tenker hvor vi er på vei og at investeringen vi gjør vil bidra til klimanøytral energi til byen i de neste 100 årene.