- Lyse leverer et solid resultat for 2018. Regnskapet reflekterer god underliggende drift innen alle forretningsområder. Det har også i 2018 vært få driftsavbrudd innen både energi og bredbånd, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Året 2018 ble året da Lyse ferdigstilte nytt kraftverk, Lysebotn 2-prosjektet i henhold til kost- og tidsskjema – etter 5 år og med en investering på 1.8 milliarder kroner. 2018 ble også året da Lyse sjekket ut fra LNG-virksomheten. LNG-satsingen har gitt konsernet en netto positiv kontantstrøm på 1 milliard i perioden 2007 til 2018. Og flere andre hendelser har bidratt til årsresultatet på 1,1 milliarder. 

NØKKELTALL

Tall i millioner kroner

2018

2017

2016**

Totale inntekter

10 268

8 661

6 637

Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA)

3 978

3 942

2 693

Driftsresultat

2 670

3 090

1 843

Underliggende driftsresultat*

3 053

1 871

1 888

Resultat før skattekostnad

2 400

2 764

1 453

Resultat etter skattekostnad

1 064

1 942

796

* Driftsresultat justert for urealisert verdiendringer finansielle instrumenter og vesentlige engangsposter

** Konsernet har endret prinsipp for innregning av tilbakekjøp av kraft for videresalg fra netto til bruttoføring og endret presentasjon av resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet fra drift til finans. Tall for 2017 og 2018 er omarbeidet for å reflektere endringen.

 

Rekordhøyt vannkraftår
2018 ble værmessig ganske uvanlig. Perioden februar til og med juli hadde en god del mindre nedbør enn normalt og en varm sommer fram til væromslaget omkring månedsskiftet juli/august. Dette førte også til at forholdsmessig mye av snømagasinet fordampet før det nådde magasinene. 
Den tørre og varme perioden ble avløst av den våteste 3 måneders perioden som er registrert i Norge.

2018 ble altså et år preget av store svingninger i forhold til normalen, og oppsummert kom det i Lysebotn litt mindre nedbør enn normalt, det vil si 1975 millimeter mot normalt 2195 mm. Et fleksibelt produksjonsapparat og store magasin gjorde at produksjonen endte på rekordhøye 7,5 TWh.

Konsernet går inn i 2019 med mindre vann i magasinene enn foregående år, og det forventes dermed ikke et tilsvarende produksjonsvolum i 2019. De øvrige virksomhetene innen energiområdet; energisalg, gass/biogass og fjernvarme/fjernkjøling, leverte alle forbedret underliggende resultat i 2018 sammenlignet med 2017. Energivirksomheten totalt hadde et underliggende driftsresultat på 2 478 millioner kroner, mot 1 327 millioner i 2017.

Jevn vekst i fiberkunder og få avbrudd i nettet
Televirksomheten fortsetter veksten og går ut av 2018 med 42 478 nye Altibox-kunder. Altibox-partnerskapet hadde ved årets utløp 536 280 aktive Altibox-kunder. Lyses egeneide andel av dette 305 947. Partnerskapet for Altibox-tjenester mottok i 2018 prisen for mest fornøyde kunder for niende året på rad i kundeundersøkelsen EPSI. Og på tampen av året signerte Eidsiva som ny Altibox-partner.

Televirksomheten leverer et underliggende driftsresultat (EBITDA) på 1 276 millioner kroner, mot 796 millioner i 2017. Underliggende driftsresultat ble 510 millioner kroner, mot 433 millioner i 2017. Hovedforklaringen på forbedringen i resultatet er at Viken Fiber ble konsolidert inn i Lyse-konsernet fra og med desember 2017.

Elnettvirksomheten har også vokst i året som gikk, og i november ble Forsand Elverk en del av Lyse Elnett. Nettselskapet bidrar med stabil drift og få driftsavbrudd i perioden. Underliggende driftsresultat fra virksomheten var på 199 millioner kroner, mot 242 millioner i 2017. En prinsippendring på behandling av anleggsbidrag forklarer reduksjonen i resultat fra 2017 til 2018. Korrigert for prinsippendringen har elnettvirksomheten en forsiktig forbedring i underliggende driftsresultat.

UTBETALING TIL EIERKOMMUNER

Styret foreslår at det utbetales 550 millioner kroner i utbytte til de 16 eierkommunene. I 2018 mottok kommunene i tillegg 100 millioner kroner i avdrag og 65 millioner kroner i renter på ansvarlig lån. Konsernet utbetaler dermed totalt 715 millioner kroner til eierkommunene basert på forretningsåret 2018.

Totale utbetalinger til eierkommunene på 715 millioner kroner fordeles slik:

Stavanger kommune

312 163 500

Sandnes kommune

139 593 000

Sola kommune

62 474 000

Time kommune

41 683 000

Klepp kommune

30 226 000

Hå kommune

27 052 500

Randaberg kommune

23 436 000

Eigersund kommune

21 091 500

Strand kommune

18 097 000

Rennesøy kommune

8 219 000

Hjelmeland kommune

7 104 500

Gjesdal kommune

6 668 500

Finnøy kommune

6 497 000

Lund kommune

5 096 000

Bjerkreim kommune

3 659 500

Kvitsøy kommune

1 665 500