- Det er kjekt å åpne et prosjekt som bidrar til en lavutslippsverden, sa ministeren.
Det er bygget 30 km ny kraftledning mellom Dalen, Veland og Hjelmeland, samt to nye transformatorstasjoner for å dekke strømbehovet til ny ferge, samt andre større næringsaktører som etablerer seg, utvider og bytter fossil energi med fornybar energi i dette området. 

- Det er en glede å ønske velkommen til offisiell åpning et halvt år før tiden. Her har vi fått til en utbygging hvor det meste har gått på skinner og som har vært sterkt ønsket lokalt av kommunene. God dialog, vilje og samarbeid er stikkord for å klare å holde en stram tidsplan og levere på den. Kommuner, leverandører, myndigheter og våre ansatte har alle vist vilje til å få dette til så raskt som mulig samtidig som den gode prosessen med høringsrunder følges, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse. 

Eksisterende strømnett var over 50 år gammelt, en alder som gjør at det begynner å bli utfordrende å vedlikeholde stasjonen på en god måte. Nytt strømnett er viktig for fortsatt å kunne levere god og stabil strømforsyning framover. 

Redusert klimaavtrykk 
I utbyggingsprosjektet stilte Lnett, nettselskapet som er en del av Lyse-konsernet, strenge krav til bærekraft. Hovedentreprenørene Contur og Linjepartner har sammen med sine underleverandører levert på kravet. 

- Sammen med byggherre og rådgiver fant vi løsninger som til sammen bidro til å redusere klimaavtrykket med 40 prosent. Vi fikk testet ut bruk av ekstrem lavkarbon betong, som gir viktig erfaring for oss i kommende prosjekter, sier prosjektleder Arne Neset i Contur. 
For å få ned CO2-avtrykket i betongen er store deler sement bindemiddelet laget av et biprodukt fra stålindustrien som ellers ville gått til deponering. Valg av betongtype tilsvarer en reduksjon på rundt 425 tonn CO2.

Klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen besøkte Comrod på Tau på vei inn til åpningen. De fleste strømmastene i prosjektet er levert av Comrod, som produserer lette komposittmaster med lang levetid. 
- Vi har i prosjektet benyttet en egenutviklet og banebrytende boreteknologi som etterlater minimale fotavtrykk i naturen. Vi “slisseborer” runde hull, normalt 80 cm dype, og trer deretter ned et stolpefundament som stolpene monteres på. Det er ingen spregning eller andre store inngrep. Borerigg og master er så lette at utstyr kan løftes inn med vanlig helikopter. Vi unngår anleggsvei og bruk av større maskiner i naturen, forklarer Atle Hovland Berg, divisjonsdirektør for Comrod Utility. 

Kraftig økning i strømforbruk 
Prognoser viser at strømforbruket i Sør-Rogaland kan øke med 50-100 prosent fram mot 2042. I de to kommunene i Ryfylke er det kommet flere henvendelser om tilknytning til strømnettet etter at dette utbyggingsprosjektet startet opp. Det er totalt kommet henvendelser om tilknytning av rundt 120 MW i de to kommunene Strand og Hjelmeland. I de nye transformatorstasjonene er det lagt til rette for å øke kapasiteten ved å sette inn flere transformatorer ved behov. Det pågår også konsesjonsprosess for neste etappe med å oppgradere strømnettet i Strand kommune. 

Siden 2016 har Lnett satt fart på oppgraderingen av strømnettet. Selskapet investerer nå like mye i strømnettet i løpet av 10-15 år, som er blitt gjort de foregående 100 år. 
Utbyggingsprosjektet som nå er satt i drift hadde en total kostnad på rundt en halv milliard kroner. 
Hovedentreprenører har vær Contur og Linjepartner på henholdsvis bygging av transformatorstasjoner og kraftledning. Siemens Energy har levert de elektriske anleggene til transformatorstasjonene. Det har vært flere lokale underleverandører involvert, deriblant Comrod, Strand Forskaling og Fiskå Maskin. 

- Lnett er pålagt å kjøre offentlige anbud. Det er svært gledelig at lokale leverandører når opp, og får ta del i utbyggingsprosjektene, sier konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard som legger til at det er svært gledelig at prosjektet er gjennomført uten skader. 

Han legger til at arbeidet med å oppgradere strømnettet i hele regionen fortsetter for å tilrettelegge for økt etterspørsel etter strøm, prosessen sammen med kommuner, leverandører og kunder i dette prosjektet gir inspirasjon til fortsettelsen. 

Fakta om utbyggingsprosjektet: 

  • 30 km ny 132 kV kraftledning mellom Dalen, Veland og Hjelmeland transformatorstasjoner, to nye transformatorstasjoner på Veland og Hjelmeland, samt oppgradering av Dalen transformatorstasjon. 
  • Melding om prosjektet sendt til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) i mai 2018 og høsten 2023 ble prosjektet driftssatt, tross to tilleggssøknader og klagebehandling.  
  • Total kostnad rundt 500 millioner kroner 
  • Eksisterende 50 kV kraftledning og gamle Veland og Hjelmeland transformatorstasjoner kan på sikt rives. Dette ble bygget på 70-tallet, altså rundt 50 år siden. 
  • Entreprenør kraftledning: Linjepartner, entreprenør transformatorstasjoner: Contur Anlegg. Komposittmaster: Comrod og elektroteknisk utstyr i stasjonene: Siemens Energy