Lyse er en av partnerne til CINELDI, som ledes av Sintef. Lyse deltar både med penger, kompetanse og kjører pilotprosjekter. Senteret skal teste og verifisere teknologi og arbeidsmetoder som kan gjøre strømnettet smartere, mer robust og mer miljøvennlig. 2018 var første reelle arbeidsåret for senteret som skal gå fram til 2024, og har et budsjett på 365 millioner kroner.

- Vi ønsket å være en del av et større nettverk. Ved å være med i CINELDI får vi økt kunnskap, og vi får høre om ny forskning og nye tanker som vi kan diskutere med kollegaer etterpå. Ansatte i ulike avdelinger har deltatt i workshops og på seminarer, noe som også gir inspirasjon, sier Siri Torgersen Ravndal, leder Smarte nett i Lyse Elnett.

Stor pilot på smart nett
Den ene piloten Lyse deltar med er Demo Stavanger hvor 25 nettstasjoner i Stavanger sentrum og 6 nettstasjoner i Sandnes er oppgradert med ny teknologi hvor sensorer og fjernstyring er tatt i bruk. Nye automatiske strømmålere bidrar til å gi mer informasjon om strømforbruk og ledig kapasitet i distribusjonsnettet. Det er behov for å utarbeide modeller som bruker denne informasjonen slik at det kan tas bedre avgjørelser i forbindelse med planlegging, drift og vedlikehold av strømnettet.

arbeid nettstasjon

I prosjektet blir det også sett på datasystemene som driftssentralen bruker slik at de også benytter den nye sanntidsinformasjonen i forbindelse med feil eller for å unngå at feil oppstår. Piloten har også blitt brukt som case-studie for å analysere cybersikkerhet i smart nett. Det er da blitt sett på kommunikasjon og datautveksling mellom nettstasjonene og driftssentralen.

Data fra nettstasjonene blir også delt med masterstudenter som skriver oppgaver innen nettplanlegging og feilprediksjon ved bruk av maskinlæring.

Tester batteri som spenningsstøtte
Den andre piloten er montering av batteripakke på 9,9 kW og 19,2 kWh som plasseres i en liten del av distribusjonsnettet hvor det periodevis er lav spenning.

- Nettstasjonen som brukes i denne piloten er oppgradert med sensorer, måling og vern, og kan fjernstyres fra driftssentralen. Det vil dermed være mulig å vurdere påvirkningen batteripakken har på strømnettet, sier prosjektleder Aina R. D. Serigstad i Lyse Elnett.

Hun forteller at prosjektet skal vare i minst to år slik at det får med seg variasjoner i spenning gjennom året. Batteripakken blir levert av Kverneland Energi. I prosjektet skal batteriet levere strøm inn i nettet når spenningen er under et visst nivå, og lades når spenningen går over et annet gitt nivå. Målet med piloten er i første omgang å teste om flyttbare batteripakker kan brukes som første innsats eller midlertidig løsning hvor det foreligger planer om utbygging eller oppgradering. Planen er å starte med testingen før sommerferien.

Pilotprosjekt viktig for suksess
​Totalt er det 15-20 pilotprosjekter i drift eller under planlegging i CINELDI. Senterdirektør Gerd Kjølle i CINELDI sier at nettselskapenes engasjement er viktig for at senteret skal lykkes i å nå målene sine. 

- Nettselskapene kan hjelpe oss med å sørge for at forskning som gjøres er relevant og at det er de rette problemstillingene som blir stilt og løst. I tillegg er det viktig å kjøre pilotprosjekter der vi får reelle tester av løsninger i strømnettet, sier Kjølle. 

Senterdirektøren forteller at de nå har kommet godt i gang, og har begynt å få konkrete resultater av arbeidet som er gjort til nå. 

- Skal vi få til innovasjon og økt verdiskapning, så må flere teste samme teknologi og vi må få til standardiserte løsninger for strømnettet. Vi har stor tro på at pilotprosjektene må være en integrert del av forskningen. På den måten får vi testet løsninger i praksis lokalt, og så bringer vi data og erfaringer fra pilotprosjektene tilbake til forskere, sier Kjølle.