For første gang omfatter rapporten hele Rogaland, og forskjellene er ganske store mellom Haugalandet og Sør-Rogaland. Hovedforskjellene er at nordfylket har betydelige utslipp fra storindustrien, mens det i sør er større utslipp fra landbrukssektoren. Fellesutfordringene er imidlertid mange, og er først og fremst knyttet til transport, både på land og til sjøs.
Rapporten viser at utslippene totalt sett går sakte nedover – for sakte til å nå ambisiøse mål. Selv om vi skulle klare å gjennomføre alle de svært ambisiøse tiltakene som myndighetene har foreslått i «Klimakur 2030», vil Rogaland bare klare å kutte utslippene med 31 prosent innen 2030.

Det er derfor mye hardt og kostbart arbeid som ligger foran oss. Vi må i fellesskap prioritere de tiltakene som gir størst reduksjon i utslippene til lavest kostnad først. Rapporten viser hvilke, og det er ingen stor overraskelse at elektrifisering av sjø- og landtransport kommer høyt opp på listen.

Både Lyse og Haugaland Kraft er allerede sentrale i arbeidet med å muliggjøre det grønne skiftet gjennom vårt kontinuerlige arbeid med elektrifisering og digitalisering.

Haugaland Kraft investerer nå 160 millioner kroner i oppgradering av strømnettet i Haugesund sentrum, som blant annet vil styrke kraftforsyningen til Aibel-verftet og til Karmsund Havn. Sammen med sistnevnte har Haugaland Kraft etablert Havnekraft AS, for å bidra til et av Europas største landstrømanlegg for cruiseskip. Nye løsninger for fremtidens fornybarsamfunn er også under utprøving på Utsira. Utvikling av smarte strømnett med lokal produksjon og lagring av strøm er noe av det som testes ut på øya.
Lyse er også i gang med storstilt oppgradering av strømnettet i Sør-Rogaland for å kunne levere nok kraft til elektrifiseringen av samfunnet. I samarbeid med Stavangerregionen Havn og Kolumbus planlegges ladeløsninger for hurtigbåter, og deretter landstrøm til cruiseskip. Det ses på muligheter for økt biogassproduksjon fra husdyrgjødsel sammen med blant annet Felleskjøpet og IVAR, og sammen med IVAR vurderes også karbonfangst ved avfallsforbrenningsanlegget på Forus.

Rogaland har gode forutsetninger for å være en drivkraft i det grønne skiftet. Vi har innovative miljø som utvikler nye teknologiske løsninger, god tilgang på fornybar energi og en digital infrastruktur i global toppklasse.
Utfordringen er å samarbeide på tvers av kommuner og bedrifter, samt at vi sammen klarer å prioritere de beste prosjektene først. Det er dessuten viktig at staten ser de mulighetene som ligger i Rogaland og bidrar til å finne løsninger der regionale tiltak ikke er tilstrekkelige. Dette gjelder både innenfor industri, transport, jordbruk og ikke minst karbonfangst og -lagring.
Med rapporten ønsker vi å bringe fakta inn i arbeidet om å få ned klimautslippene i fylket.

Av: Olav Linga, konsernsjef i Haugaland Kraft
Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse