Først legger Lyse fjernvarme i bakken det siste stykket til Urban Sjøfront. Deretter pusser Stavanger kommune opp Ryfylkegata til vei for kollektivtrafikk og sykkel. 

Både Lyse og Stavanger kommune har ventet på åpningen av Ryfast og tunellen til Hundvåg. Da blir det mindre trafikk over Storhaug, og anleggsarbeid som har ligget på vent, kan starte opp. 

Fjernvarme til Storhaug 

Fjernvarmerørene som Lyse legger ned, krysser Haugesundsgata. Strekningen er en del av det ni kilometer langt rørnettet under bakken mellom Jåttåvågen til Stavanger øst. Den klimanøytrale fjernvarmen kommer fra overskuddsvarmen fra avfallsforbrenningen på Forus. 

I tillegg skal alle vann- og avløpsledninger skiftes i krysset Haugesundsgata/Avaldsnesgata. 

Haugesundsgata vil derfor bli stengt i tre uker fra 27. april til 15. mai. Godt skiltet omkjøring blir via Ryfylkegata for alle trafikanter. 

Fornyer Ryfylkegata 

Når fjernvarmen er lagt og Haugesundsgata åpnet for trafikk igjen, bygger Stavanger kommune om Ryfylkegata til vei for kollektivtrafikk og sykkel. Arbeidet tar et halvt års tid, og trafikken i Ryfylkegata dirigeres da via Haugesundsgata. 

Hele Ryfylkegata bygges om, slik at fortauene får god bredde og syklister får et sammenhengende sykkelfelt å sykle på fra Breivikvegen til Harald Hårfagres gate og videre inn Pedersgata mot sentrum. 

Ved Tinnfabrikken blir veien snevret inn og stengt for gjennomkjøring, både i anleggsperioden og etter at arbeidet er ferdig. Deler av gata blir miljøgate.