Norge skal i løpet av de neste tiårene ta en lederposisjon som ett av de første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Dette er helt nødvendig dersom vi skal klare å redusere klimautslippene tilstrekkelig frem mot 2030.

– Lyse har flere initiativer som skal muliggjøre bruk av mer fornybar energi. Vannkraften som er selve bærebjelken i energisystemet er kraftig opprustet, Lyse tilrettelegger for økt bruk av biogass og vi bygger ladeinfrastruktur som gjør at stadig flere kunder og næringer kan elektrifisere sitt energiforbruk, sier Leiv Ingve Ørke, konserndirektør Energi i Lyse.

Fornybarometeret 2020 er en analyse som viser hva fornybarnæringen betyr for det norske samfunnet. Rapporten er utarbeidet av Energi Norge, og ble tidligere denne uken overlevert til olje- og energiminister Tina Bru.  

– Fornybarometeret gir et nytt beslutningsgrunnlag, sa Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge da han overleverte rapporten til olje- og energiminister Tina Bru. 

Statsråd Tina Bru takket for en grundig om omfattende rapport. 

– Den bekrefter det vi vet at Norge har store fornybare ressurser. Dette er et skikkelig godt grunnlag for en faktabasert diskusjon. Vi utreder nå mulighet for elektrifisering av de største industrianleggene på land. Norge er svært langt framme på elektrifisering, og vi har en mer ambisiøs plan enn andre land. Men det tar tid å legge om energibruk, og det er ikke smertefritt å drive omstilling, sa Bru. 

Halvparten av energibruken er fornybar 

51 prosent av norsk energibruk kommer fra fornybare energikilder, ifølge rapporten. Siden 2010 har andelen økt med 4 prosentpoeng. Det er altfor lite dersom en skal klare å elektrifisere samfunnet. Lavest fornybarandel finner man innen olje- og gassutvinning og transportnæringen.  

Energi Norge ønsker å gjøre Norge til laboratorium for elektrifiseringsteknologi. Norge må bygge eksportnæring rundt elektrifisering, være attraktiv for investering og få på plass grønne elektriske verdikjeder. Prosjekter for til sammen 10 milliarder knyttet til reinvestering i vannkraftverk kan fremskyndes ved små justeringer i rammebetingelsene. 

Det er særlig tre grunner til å øke takten i elektrifiseringen. Det er det viktigste enkelttiltak for å kutte utslipp, strøm er mer effektivt enn annen energikilde, og elektrifiseringen gir betydelige muligheter for vekst og økt verdiskaping. Dette bekrefter også funn i Lyses utslippsrapport for Sør-Rogaland om landbruk og transportsektoren.

Velferdsproduksjon i samfunnet 

Fornybarometeret 2020 viser også at fornybarnæringen har stor betydning for samfunnet. 15 000 personer er direkte sysselsatt innen kraftproduksjon, og 25 000 er indirekte sysselsatt i leverandørvirksomhet, handel og tjenesteyting. 

Fornybarnæringen er en viktig inntektskilde for det offentlige ved at næringen betaler skatt og utbytte. I 2018 bidro næringen til finansieringen av 23 000 ansatte i offentlig sektor. Statens inntekter fra fornybarnæringen tilsvarer nesten hele budsjettet til grunnskolen, noe Sandnes-rådmann Bodil Sivertsen kunne bekrefte da fjorårets utbytte ble utbetalt. Utbyttet Sandnes mottar fra Lyse finansierer 130 lærerstillinger og drifter tre skoler i kommunen.

Fornybarometeret 2020 viser at Norge foreløpig leder an i omstillingen til et fornybart energisystem med høy grad av elektrifisering. Men utviklingen når det gjelder å ta i bruk nullutslippsløsninger, går for sakte.  

Rapporten er utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med BOLDT og Vista Analyse.