- Resultatet er preget av lave kraftpriser. Dette skyldes i hovedsak en våt, mild og vindfull vinter. Underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og el-nett er for øvrig preget av solid drift og få driftsforstyrrelser, og resultatene er i tråd med det vi hadde ventet, sier konsernsjef Eimund Nygaard. 

Den største nedgangen i driftsresultatet er innen energivirksomheten i konsernet. Her var driftsresultatet første halvår på 416 millioner kroner, en reduksjon på 500 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Kraftprisen i Lyses produksjonsområde var fire ganger høyere i første halvår 2019 sammenlignet med første halvår 2020.  

Et høyt kraftoverskudd på grunn av en mild vinter med mye vind og nedbør forklarer det meste av fallet i kraftpris. Store begrensninger i overføringskapasiteten til våre naboland påvirket også kraftprisen negativt. 

Innenfor telekomvirksomheten har det vært en økning i inntektene. Koronaviruspandemien har understreket viktigheten av stabilitet og kapasitet i telekominfrastrukturen og en har sett en stigning i etterspørselen etter fiberbredbånd. Samtidig fører vesentlige investeringer i utbygging av fibernett til private og bedrifter, samt fiberkabler til utlandet og et landsomfattende sensornettverk, til at driftsresultatet for televirksomheten gikk ned til 269 millioner kroner mot 294 millioner i første halvår i 2019. Altibox-partnerskapet hadde 657 585 aktive kunder ved utgangen av første halvår. Om lag 40 000 av disse kundene er tilhørende i Danmark. 

Driftsresultat for nettvirksomheten ble 205 millioner kroner, mot 62 millioner i første halvår i 2019. Resultatendringen skyldes en mer normalisert driftsaktivitet i 2020 sammenlignet med 2019, et år som historisk sett hadde høye driftskostnaderI tillegg er det gjennomført en rekke effektiviseringstiltak som gir lavere driftskostnader. Generelt har nettvirksomheten hatt stabil drift og få driftsavbrudd i perioden.

 

Tall i millioner kroner 

30.06.2020 

30.06.2019  

31.12.2019  

Driftsinntekter  

3 999 

4 740  

9 230  

EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger)  

1 614 

1 951  

3 564  

Driftsresultat  

849 

1 238  

2 090  

Resultat før skattekostnad  

638 

1 049  

1 689  

Resultat etter skattekostnad  

479 

541  

928