Røldal-Suldal
Kraftverkene i Røldal-Suldal ble bygget av Hydro på midten av 1960-tallet for å forsyne Karmøy fabrikker. Lyse og Hydro ønsker nå å oppgradere kraftverkene med fem nye kraftverk for å oss til fremtidens kraftsystem. Vi vil sende konsesjonssøknad i løpet av 2023.

Se mer informasjon på nettsidene roldal-suldal.no

Maudal Kraftverk
Maudal kraftverk åpnet i 1930 og ble deretter utvidet i 1937 og 1949 (effektutvidelse). Kraftverket har nå nådd sin tekniske levetid. Derfor ble det våren 2022 besluttet å erstatte kraftverket med to nye kraftstasjoner.

Byggearbeidene for kraftverkene startet i mai 2022. Det første av disse kraftverkene skal etter planen settes i drift høsten 2023, og det neste i 2024. Rivingen av den gamle kraftstasjonen starter høsten 2023. 

De nye kraftverkene, Maudal Øvre og Maudal Nedre, vil henholdsvis ha en Peltonturbin og en Francisturbin på ca. 10 MW hver. Kraftverkene utnytter samme vannressurs og tilnærmet samme fallstrekning som det gamle kraftverket. Årlig produksjon er på ca. 100 GWh, som tilsvarer forbruket til ca. 5000 husstander.

Mellom 2020 og 2022 rehabiliterte vi dammen ved Myrtjern og bygget nytt inntak- og tappeløsning for kraftverket. I den sammenheng utbedret vi atkomstveien til anleggene på fjellet, hvor det også ble bygget ny veitunnel. 

Lyse har som den fjerde største vannkraftprodusenten i Norge ansvar for å opprettholde antall GWh som det er gitt konsesjon til. For å kunne gjøre dette må kraftverk fra tid til annen opprustes.  Å fornye det fornybare er helt sentralt i Lyses vannkraftsatsing. 

Lyse Kraft er eier av kraftstasjonen og prosjekteier, mens Hydro er operatør og innehar prosjektledelse for bygging av de nye kraftverkene. 

Fakta nye kraftverk

Ferdig: Maudal Øvre i 2023 og Maudal Nedre i 2024
Nedbørsfelt: 52 km2
Produksjon: 100 GWh/ år
Fallhøyde: 300 meter
Installert effekt: ca. 20 MW