• Arbeide for at vassdraget skal ha livskraftige og høstbare bestander av laks og sjøaure.
  • Overvåke utviklingen i vassdragets fiskebestander, og dokumentere trusselfaktorer som påvirker bestandene.
  • Iverksette tiltak som kan motvirke effektene av trusselfaktorene.