Finansiell informasjon

Finansiell informasjon

Her finner du nøkkeltall og offisielle regnskap for konsernet i tillegg til informasjon om lån og prospekter.

Lyses samfunnsoppdrag innebærer forretningsdrift der lønnsomhet prioriteres høyt kombinert med en rolle som regional vekstmotor. I tillegg til årlig utbytte mottar eierne renter og avdrag på ansvarlige lån.

Last ned halvårsrapport for 2016.

 

Finansiell kalender 2017:

23. mars 2017       -      Årsrapport 2016
27. april 2017        -      Generalforsamling

22. august 2017    -      Regnskap 1. halvår 2017

 

Børsmeldinger:

Lyse har lån notert på Oslo Børs og sender derfor børsmeldinger.
Se oversikt over børsmeldingene her.

For spørsmål omkring økonomi/finans, ta kontakt med:
Eirik Børve Monsen

Eirik Børve Monsen

Konserndirektør finans
M: +47 916 39 831
Geir Magne Tjåland. Foto.

Geir Magne Tjåland

Leder av finansavdeling
T: 47034040
M: 51908138

Nøkkeltall

Likviditetsreserve 2760 MNOK 2502 MNOK 2291 MNOK
Rentebærende gjeld 70,5 % 61,3 % 62,7 %
Egenkapitalandel 32,8 % 38,6 % 37,4 %

EBITDA konsern 2015

Tall i MNOK
Produksjon vannkraft6500GWh
Målt effektivitet overføring113%
Levert volum LNG274009tonn
EBITDA telekom695MNOK

Tall fra 2015. For utfyllende informasjon se offisielle regnskap

Energi

Lyses kjernevirksomhet har i over 100 år vært produksjon og overføring av kraft. Høye fjell og rikelig med nedbør gir gode forutsetninger for lokal kraftproduksjon. Lyse har i dag 11 heleide vannkraftverk samt eierandeler i fire vannkraftverk, deriblant de store kraftverkene Sira-Kvina (41,1 %) og Ulla-Førre (18 %).

Produksjon og kraftpriser

EBITDA Energi

2015 1 548 MNOK
2014 1 473 MNOK
2013 1 764 MNOK
EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger
Nøkkeltall Energi 2011 2012 2013 2014 2015
Middelproduksjon GWh 5 743 5 743 5 743 5 743 5 743
Produksjon vannkraft GWh 4 210 6 437 6 114 6 685 6 500
Områdepris NO2 øre/kWh 35,98 21,83 29,04 22,80 17,66
Bokført verdi av vannkraft pr. KWh kr/kWh 1,28 1,23 1,20 1,18 1,18
Strømleveranse sluttbruer GWh 2 910 2 881 3 003 2 916 3 047
Levert volum Naturgass GWh 522 599 584 513 550
Levert volum Fjernvarme GWh 105 110 132 120 137

Infrastruktur og elnett

Strømnettet er en samfunnskritisk infrastruktur hvor det stilles svært høye krav til leveringssikkerhet. Lyse eier og driver distribusjons- og regionalnettet i Sør-Rogaland. Nettleien i regionen er landets tredje laveste og leveringssikkerheten svært høy.

EBITDA

EBITDA Infrastruktur og elnett

2013 383 MNOK
2014 405 MNOK
2015 318 MNOK
EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger
Nøkkeltall Overføring 2011 2012 2013 2014 2015
KILE-kostnad MNOK 9,02 8,70 13,04 11,96 27,83
Antall nettkunder 130 000 132 590 134 846 137 901 140 582
Levert energi GWh 5 286 5 632 5 976 6 040 6 218
Nettkapital (NVE kapital) lagt til grunn i innteksrammen MNOK 1 866 2 138 2 229 2 485 2 781
Målt effektivitet distribusjonsnett % 110,4 111,5 130,5 113,7 113
Målt effektivitet regional og sentralnett % 98,2 105,4 124,9 113,3 124,2

LNG

LNG-anlegget i Risavika drives av selskapet Risavika LNG Productions, som er heleid av Skangas. LNG-anlegget (Liquefied Natural Gas) kjøler ned naturgass til flytende naturgass. Tilknyttet anlegget driver Skangas en hel verdikjede med transport av LNG helt fram til terminalene hos sluttkundene. Lyse eier 49 prosent av Skangas.

Levert volum

EBITDA LNG

2013 7 MNOK
2014 165 MNOK
2015 46 MNOK
EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger
Nøkkeltall LNG 2012 2013 2014 2015
Produksjonskapasitet Tonn 300 000 300 000 300 000 300 000
Levert volum Tonn 130 968 251 220 286 458 274 009
Levert volum GWh 2 085 3 932 4 200 5 600

Telekom

Lyse har gjennom sine hel- og deleide fiberselskaper etablert seg i rollen som den dominerende utfordreren til Telenor i privatmarkedet i Norge. Gjennom merkevaren Altibox leverer Lyse og andre partnere fiber helt hjem til kunden.

EBITDA

EBITDA Telekom

2013 508 MNOK
2014 583 MNOK
2015 695 MNOK
EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger
Nøkkeltall Telekom 2011 2012 2013 2014 2015
Sysselsatt kapital MNOK 2 751 2 936 2 612 3 019 3 443
Bokført verdi driftsmidler og tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter MNOK 2 806 3 036 2 379 3 037 3 550
EBITDA MNOK 342 473 508 583 695
EBITA margin % 24,6 27,6 30,6 31,1 33
Antall aktive fiberkunder i Altibox partnerskap 238 535 281 923 318 796 364 322 406 843
Antall solgte fiberkontrakter 265 855 300 009 338 481 386 341 433 819

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS