Det finnes i dag teknologi som gjør det enkelt å automatisere styring av forbruk til eksempelvis oppvarming og lading av elbil. Lyse har løsninger som hjelper for eksempel borettslag, bedrifter og andre med dette. De fleste av oss har ikke behov for å fylle opp batteriet i elbilen rett etter de kommer hjem fra jobb. Det viktigste er som regel at det er fulladet til neste dag, eller at du har nok strøm til å ta et par korte kjørerturer om kvelden.
Du kan plugge i elbilen og teknologien sørger for at den lades når det er ledig kapasitet i strømnettet og strømprisen er lav. For borettslag og bedrifter kan det være penger å spare hvis en slipper å øke kapasiteten i strømnettet inn til sitt bygg, og heller utnytte eksisterende kapasitet bedre. 
Tilsvarende er det mulig å styre oppvarming av bygg og boliger eller varmt vann. 

Effektpriser
I dag betaler boligeiere og mindre bedrifter nettleie (dekker drift, vedlikehold og investering i strømnettet) etter hvor mye strøm som brukes per time. Men nasjonale myndigheter har vedtatt at det skal innføres en prising av nettleie som i større grad gir insentiver for å fordele forbruket av strøm bedre utover dagen. Det er ventet at såkalt effekttariff blir innført for husholdninger og mindre næringskunder i 2021-2022. 

I dag bruker vi mest strøm morgen og ettermiddag, og så går forbrukskurven ned på formiddagen og utover kvelden og natten. Det betyr at det er ledig kapasitet i strømnettet på disse tidspunktene med lavt forbruk, og hvis de utnyttes bedre kan vi spare kostbare investeringer i nytt eller oppgradert strømnett. Det har igjen betydning for størrelsen på nettleien. 

Fleksibilitet
Bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet i strømnettet, samt bruk av fleksibilitet og batterier der det er mulig, kan bidra til å dempe og utsette behovet for kostbare investeringer i å oppgradere strømnettet alle plasser. 
I demonstrasjonsprosjekt Elnett21, som Lyse deltar i, skal fleksibilitet testes for å se hvordan det kan bidra til å optimalisere bruken av eksisterende strømnett. I prosjektet skal det inngås avtaler med bedrifter slik at de får betalt for å ikke bruke strøm i tidsrom hvor strømnettet er høyt belastet. I tillegg blir det sett på muligheten for å styre forbruk mellom bedrifter innenfor et gitt geografisk område slik at bedrifter med stort strømbehov ikke bruker mye strøm samtidig. Forbruket styres da slik at når en bedrift bruker mye strøm, så bruker den andre bedriften lite og motsatt. Det er da mulig å tenke seg at bedrifter i fellesskap blir enige om hvor mye strøm de skal bruke totalt på samme tid, og styre forbruket slik at det hele tiden holder seg under denne gitte grensen. 
I prosjektet vil lokal energiproduksjon for eksempel fra solcelleanlegg og bruk av batterier i perioder der aktører deler på forbruk eller er koblet fra strømnett spille en viktig rolle for å kunne teste ut denne type fleksibilitetsløsninger.