Våren 2020 startet utbedring av veien opp til dam Myrtjern som er hovedmagasinet til Maudal kraftverk. Utbedring av vei, ny tunell og rehabilitering av dammen vil pågå ut året. På sikt vil det vurderes om kraftstasjonen skal fornyes. Kraftverket utnytter et fall fra reguleringsmagasinet Stora Myrvatnet og har en årlig produksjon på ca.100 GWh. Dette tilsvarer forbruket til ca. 5000 husstander.

Produksjonen startet høsten 1930, og ble deretter utvidet i 1937 og 1949 (effektutvidelse). Flere av de viktigste delene av Maudal kraftverk har nådd grensen for teknisk levealder, og en rekke tiltak må gjøres de nærmeste årene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine krav til sikkerhet har også blitt strengere de siste årene.  

Lyse har som den tredje største vannkraftprodusenten i Norge ansvar for å opprettholde antall GWh som det er gitt konsesjon til. For å kunne gjøre dette må kraftverk fra tid til annen opprustes.  Å fornye det fornybare er helt sentralt i Lyses vannkraftsatsing. 

Lyse Kraft er eier av kraftstasjonen og prosjekteier, mens Hydro er operatør og innehar prosjektledelse for dam og vei-arbeid. Etter at prosjektet startet har mye blitt gjort og veien fra Maudal kraftstasjon til reguleringsdam i Myrtjern oppe på fjellet vil i 2021 være i avsluttende fase. Det etableres også en ny tappetunell ved reguleringsdammen. Modernisering av selve kraftstasjonen er avhengig av lettelser i grunnrentebeskatningen for at denne skal være lønnsom. 

Maudal Kraftverk
Det er installert to Pelton- og to Francis-turbiner i gamle Maudal kraftstasjon. Magasinkapasiteten er på 100 GWh. Stasjonen ble opprinnelig bygget med stor overkapasitet, men strømforbruket steg raskt og gjorde at utvidelser ble gjort. Da stasjonen ble bygget var det bare leveranse for 4 millioner kWh, mens det kunne produseres 25 millioner kWh.

Fakta

Ferdig: 1929, utvidelse i 1937 og 1949
Nedbørsfelt: 52 km2
Produksjon: 97 GWh
Fallhøyde: 300 meter
Installert effekt: 25 MW