Lyse og samfunnsansvar

Lyses oppdrag fra eierne er å drive forretningsdrift med stabil avkastning samtidig som konsernet skal være en regional samfunnsaktør. Lyse skal bygge langsiktige og framtidsrettede infrastrukturløsninger. Samfunnsansvar er med slike forutsetninger innebygget i Lyses oppdrag.

Lyse er mer enn et selskap

Målet til Lyse er å bidra til livskvalitet og konkurransekraft i samfunnet vi er en del av. Verdiene som skapes brukes til vekst og samfunnsbygging. Vi har en visjon om å være mer enn et selskap: For våre kunder, for våre eiere og for ansatte i Lyse.

Med utgangspunkt i kundenes behov vil vi være mer enn et selskap for de som bruker våre tjenester. Målet er å skape langsiktige relasjoner til kundene gjennom å levere et mangfold av tjenester som er viktige for folks hverdag.

Et langsiktig industrielt eierskap ligger til grunn for vår virksomhet. Lyse skal bidra som samfunnsbygger og gi tilfredsstillende avkastning for eierne. Samarbeid og teknologiutvikling i regionen er prioritert. Til grunn for vår virksomhet ligger arbeidet for å nå klimamål.

Med en spennende og framtidsrettet strategi, moderne tjenester og et selskap med en langsiktig industriell tenkemåte ønsker vi å være mer enn bare et sted å jobbe.

Styret har siden stiftingen av konsernet arbeidet ut fra en strategi om å etablere nye forretningsområder. Målet har vært å gjøre Lyses årsresultat mindre avhengig av utviklingen av kraftprisen. Lyse har siden 1999 etablert virksomhet innen gass, fjernvarme og telekommunikasjon. 

 

Strategiske hovedområder

 • Fornybar kraft

  Vekst gjennom bygging av ny og lønnsom vannkraft

 • Fiber

  Vekst gjennom bygging til flere fiberkunder og konsolidering

 • Elnett

  Vekst gjennom effektiv drift, høy forsyningssikkerhet og utnytting av lokale energikilder

 • Fjernvarme, naturgass og biogass

  Vekst gjennom bygging av regional infrastruktur og utnytting av lokale energikilder

 • Teknologi

  Vekst gjennom innovasjon innen fiberbasert underholdning og nye muligheter i skjæringspunktet mellom energi, IT og telekom

Lyse bidrar til å nå klimamålene

I over 100 år har Lyse produsert fornybar energi fra fallende vann. Fortsatt pågår jakten på mer GWh fra vår mest klimavennlige energikilde.

Lyse arbeider med flere opprustnings- og utvidelsesprosjekter for å lage mer fornybar energi. Hensikten er å hente ut mer fornybar energi ved å utnytte vannet på bedre måte eller utnytte vannet flere ganger. Lyse har i dag 11 heleide vannkraftverk samt eierandeler i fire vannkraftverk, deriblant de store kraftverkene Sira-Kvina (41,1 %) og Ulla-Førre (18 %).

Lysefjorden er et av de viktigste stedene for kraftproduksjon. Her ligger tre av Lyses største heleide kraftverk; Lysebotn 2, Tjodan og Flørli. Hvor mye vannkraft Lyse produserer avhenger av nedbørsmengden. Normalproduksjonen er om lag 5,700 GWh (milliarder kilowattimer), tilsvarende ca. 5 % av samlet produksjon i Norge. I 2018 produserte Lyse 7500 GWh. Målt i produksjonsvolum er Lyse den 6. største produsenten i Norge.

7500 GWh årlig. Illustrasjon. Tilsvarende det årlige forbruket til 285 000 norske husholdninger. Illustrasjon.

Lyse er en del av ryggraden i samfunnet

Vi bygger og driver tre infrastrukturer som er viktige for et moderne samfunn: strømnett, fibernett og gassnett. Lyse har ansvar for å bygge ut strømnettet i en voksende region, og en vaktstyrke står klar til å rykke ut for å rette eventuelle feil som skulle oppstå. På samme vis har vi bygget et fibernett som er med på å binde samfunnet sammen. Annen teknologi kan nå overføringshastigheter som er vel og bra i dag, men bare fiber kan sikre at vi når framtidens bredbåndsmål. En av framtidens utfordringer vil derfor være å bygge fiber til alle.

Lyses overskudd går tilbake til samfunnet

Hvert år betaler konsernet ut om lag 60 % av overskuddet i utbytte, avdrag på ansvarlig lån og renter til eierkommunene. Lyse er også en av de største skattebetalerne i fylket, med nesten 8 mrd kroner i innbetalt skatt mellom 1999 og 2014. 

2018:550 mill kri skatter og avgifter
2018:715 mill krutbetalt til eierkommunene
2016:3,2 mrd krbrukt på varer og tjenester

Lyse satser på kompetanse og miljø

Lyse sysselsetter omkring 1300 personer. De ansattes kompetanse er avgjørende for at Lyse skal lykkes med oppdraget fra eierne.

For å nå konsernets strategiske mål for 2030, er det av avgjørende betydning at Lyse er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsplass. I tråd med dette har styrets HR-strategi "kompetanse" som bærebjelke, og et mål om å bli blant de mest attraktive arbeidsplassene i landet. HR-området har fått styrket organisatorisk oppmerksomhet og blitt tildelt betydelige mandater for å etablere felles politikk og praksis i konsernet. 

Konsernet arbeider for å sikre like muligheter for medarbeidere gjennom rettferdige prosesser for rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering. For arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.  

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS