Lyse gjennomfører en rekke tiltak i Årdalsvassdraget

Årdalsvassdraget - kjent for storlaks

Årdalsvassdraget er kjent som en viktig lakse- og sjøaureelv, og er spesielt kjent for storlaks. Gjennom overføringer til Lysebotn kraftverk og Ulla-Førre verkene er vannføringen i vassdraget redusert med om lag 63 prosent.

Etter revisjon av konsesjonsvilkårene for Lysebotn kraftverk 17. april 2015 er det nå krav til en minstevannføring ved Kalltveit i Årdalselva på 1,5 m3/s om vinteren (15. oktober til 14. mai) og 2 m3/s om sommeren (15. mai til 14. oktober). Sanntidsvannføring ved Kalltveit er oppdatert.
  
Etter pålegg fra Miljødirektoratet produserer Lyse i dag laksesmolt for utsett i vassdraget. Pålegget er på 11500 smolt i året. I tillegg settes det årlig ut en del rogn i vassdraget. Lyse har bygget nytt kultiveringsanlegg ved Riveland i Årdal. Anlegget stod ferdig høsten 2011 og er et av de mest moderne kultiveringsanleggene i sitt slag i landet.
Lyse har siden 90-tallet har fått gjennomført årlig ungfiskundersøkelser i Årdalselva der en ser på tetthet av laks og sjøaure i vassdraget. Resultatene presenteres i en årlig rapport.  I tillegg gjennomføres det årlig gytefisktelling i vassdraget. Rapportene viser at vassdraget har en god gytebestand.

Rapporter

Det er gjennom årene gjort en rekke undersøkelser (ungfiskundersøkelser, gytefisktelling, bonitering med mer) og utarbeidet et betydelig antall rapporter fra Årdalsvassdraget. Under er rapporter fra om lag 2000 og frem til i dag gjort tilgjengelig. Nye rapporter vil bli lagt ut fortløpende.

 • Årdalsprosjektet

  Gytegrusutlegging

  Femårig prosjektperiode fra 2011-2015. Det er utarbeidet årlige statusrapporter for prosjektet i tillegg til en sluttrapport som evaluerer prosjektet.

 • Kultiveringsrapporter

  Kultiveringsanlegg i Årdal

  Siden 1992 har Lyse satt ut laksesmolt i Årdalsvassdraget. I 2011 ble et nytt og moderne kultiveringsanlegg tatt i bruk. Ved utsett i elva er smolten ett år gammel.

 • Rognplanting

  Rognplanting i Årdalsvassdraget

  Hvert år blir det satt ut rogn som kommer fra klekkeriet i vassdraget. I all hovedsak settes det ut ovenfor lakseførende strekning.

 • Gytefisktelling

  Gytefisktelling i Årdalsvassdraget

  Hvert år blir det gjort en telling av gytefisk i vassdraget. Dette gjennomføres ved at dykkere driver nedover elva og teller gytefisk de ser. Resultatene rapporteres i ettertid.

 • Ungfiskundersøkelser

  Laks i Årdalselva

  Lyse har siden 90-tallet gjennomført årlige ungfiskundersøkelser i Årdalselva der en ser på tetthet av laks og sjøaure i vassdraget. Resultatene presenteres i en årlig rapport.

 • Skjellprøver

  Årdalselva ved Kalltveit

  Fiskerne i Årdalsvassdraget sender inn skjellprøver fra laks som tas i Årdalsvassdraget. Skjellprøver blir tatt for å få oversikt over laksestammen i vassdraget. Resultatet blir presentert hvert år og henges opp på informasjonstavler langs vassdraget.

 • Prøvefiske

  Nilsebuvatn

  Det blir gjort prøvefiske i vann tilhørende vassdraget, deriblant i Lyngsvatn og Nilsebuvatn. Det blir utarbeidet rapporter i etterkant av prøvefiske.

 • Andre rapporter

  Årdalsvassdraget

  Det utarbeides også andre type rapporter som omhandler vassdraget. De nyere rapportene finner du på denne siden.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS