Tabell

- Regnskapet for 2020 preges av den lave kraftprisen. God resultatutvikling og stabil drift i forretningsområdene tele og elnett bidrar positivt, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Elnettvirksomheten har hatt stabil drift og få driftsavbrudd i perioden. Underliggende driftsresultatet for nettvirksomheten i 2020 var på 305 millioner, en forbedring på 106 millioner sammenlignet med 2019. Forbedringen skyldes god drift, samt reduserte kostnader til nettap på grunn av lavere kraftpris.

Energivirksomheten hadde et underliggende driftsresultat på 509 millioner kroner, mot 1 264 millioner i 2019. Gjennomsnittlig spotpris i Lyses prisområde (NO2) ble 9,80 øre/kWh for 2020, som er en reduksjon på 75% sammenlignet med året før. Ved aktiv bruk av fleksible vannkraftressurser og prissikring ble imidlertid gjennomsnittlig oppnådd kraftpris 18,90 øre/kWh, som er en reduksjon på 56% sammenlignet med 2019.

Lav kraftpris ble også delvis kompensert av høyere kraftproduksjon. Vannkraftproduksjonen endte i 2020 på 6 TWh (milliarder kilowattimer), opp fra 4,6 TWh i 2019.

Televirksomheten fortsetter veksten og har styrket markedsposisjonen gjennom organisk kundevekst. Virksomheten hadde ved årets utløp 708 913 kunder som mottar bredbånd- og underholdningstjenester fra Altibox på egen og partneres fiber. Underliggende driftsresultat for televirksomheten i 2020 var på 558 millioner, en forbedring på 75 millioner sammenlignet med 2019. Forbedringen skyldes fortsatt sterk kundevekst og stor etterspørsel etter våre innholdsprodukter kombinert med god kostnadskontroll.

Viktige hendelser i 2020

Altibox-partnerskapet passerte 700 000 kunder og sikret seg prisen for mest fornøyde kunder for ellevte året på rad i kundeundersøkelsen EPSI. På telesiden har konsernet gjennomført flere oppkjøp i 2020. Lyse kjøpte Bodø Energis fiberinfrastruktur gjennom det heleide datterselskap Signal Bredbånd AS. Signal kjøpte også Senjanett AS og Herøy Fiber AS. Viken Fiber kjøpte infrastruktur fra Instrumenttjenesten AS samt Tveco.net AS. Sensommeren 2020 ble den nye undersjøiske fiberforbindelsen mellom Larvik og Hirtshals, Skagenfiber, ferdigstilt, og forbindelsen var klar for bruk i november. Det ble i løpet av sommeren også gjennomført havbunnsundersøkelser for NO-UK-kabelen mellom Stavanger og Newcastle, som skal ferdigstilles i 2021.

Lyse og Hydro offentligjorde i oktober en sammenslåing av vannkraftverk på Sør-Vestlandet og etablering av et nytt selskap som blir blant landets største vannkraftaktører. Det nye selskapet, Lyse Kraft DA, eies 74,4 prosent av Lyse og 25,6 prosent av Hydro. Avtalen ble signert 31.12.2020 og har regnskapsmessig effekt fra samme dato.

Lyse har gjennom året etablert et internt rammeverk for bærekraftrapportering, inkludert et nullpunkt for fremtidig måling og ambisjonsnivå. Arbeidet med ESG-rapporteringen (Environment, Social, Governance) er reflektert i hel- og halvårsrapportene for 2020. Lyse oppdaterte i 2020 vårt grønne rammeverk for obligasjons- og banklån. Rammeverket har fått en mørk grønn klassifisering av Cicero, og rammeverket reflekterer nå bredden i virksomheten. Konsernet hentet i desember, innenfor dette grønne rammeverket, 750 millioner i en 7-årig obligasjon med flytende rente og 500 millioner i en 8-årig obligasjon med fast rente.

Koronapandemien har hatt begrenset effekt på Lyse-konsernet, og det har gjennom hele året vært full drift. Lyse følger situasjonen rundt koronapandemien løpende, og gjennomfører tiltak når det er nødvendig. Koronaviruspandemien har understreket viktigheten av stabilitet og kapasitet i telekominfrastrukturen. I Altibox sitt nasjonale fibernett har det vært en markant økning i datatrafikken på dagtid, og Altibox-partnerskapet har merket stigning i etterspørselen etter fiberbredbånd. Fibernettet har vært godt dimensjonert for å håndtere endrede bruksmønstre.

Skatt

Totale skatter og konsesjonsbaserte ordninger utgjør totalt 551 millioner for 2020.

Tabell
 

Utbetaling til eierkommunene

Gjennom statsbudsjettet for 2021 ble det vedtatt at grunnrenteskatten fra og med 2021 skal utformes som en kontantstrømskatt. Innføring av kontantstrømskatt representerer forbedrede investeringsinsentiv sammenlignet med dagens modell, og vil trolig gjøre det mer attraktivt å investere i opprusting og utvidelser av gamle kraftverk. Dessverre ble det ikke vedtatt endringer i dagens grunnrenteskattemodell for gjennomførte investeringer, slik at investeringer foretatt før 2021 fortsatt blir unødig hardt beskattet.

Styret foreslår at det utbetales 630 millioner kroner i utbytte til de 14 eierkommunene, en økning på 30 millioner fra året før, da det ble utbetalt 600 millioner kroner. Lyse fortsetter dermed å opprettholde utbyttet i tråd med opprinnelig utbytteprognose og eiernes forventninger om stabilitet over tid.

Årets utbytteutbetalinger viser viktigheten av vår langsiktige strategi om å holde noe igjen i gode år slik at vi står sterkt finansielt og kan opprettholde de viktige bidragene til velferdsproduksjon også i år med lave kraftpriser, sier styreleder Harald Espedal.

I 2020 mottok eierkommunene i tillegg 100 millioner kroner i avdrag og 49 millioner kroner i renter på ansvarlig lån. Tilsvarende for 2019 var 100 millioner kroner i avdrag og 71 millioner kroner i renter.

Konsernet utbetaler dermed totalt 779 millioner kroner til eierkommunene basert på forretningsåret 2020.

Totale utbetalinger til eierkommunene på 779 millioner kroner fordeles slik:

 

Stavanger kommune

356 110 741

Sandnes kommune

152 076 066

Sola kommune

68 060 872

Time kommune

45 410 251

Klepp kommune

32 928 661

Hå kommune

29 471 502

Randaberg kommune

25 531 587

Eigersund kommune

22 977 649

Strand kommune

19 715 150

Hjelmeland kommune

7 739 676

Gjesdal kommune

7 264 706

Lund kommune

5 551 699

Bjerkreim kommune

3 986 634

Kvitsøy kommune

1 814 230