Lite vann i magasinene kombinert med fallende markedspriser har gitt lav vannkraftproduksjon i forretningsområdet energi. Forretningsområde telekom fortsetter med god kundevekst i hele landet. Nettvirksomheten leverer god drift og har få driftsforstyrrelser.
 

Tall i millioner kroner 

30.06.2019 

30.06.2018 

31.12.2018 

Driftsinntekter 

 4740

 5 008 

 10 268

EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger) 

 1 951

 1 905

 3 978

Driftsresultat

 1 238

 1 315

 2 670

Resultat før skattekostnad

 1 049

 1 164

 2 400

Resultat etter skattekostnad 

 541

 474

 1 064


– Resultatet reflekterer god underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og elnett, og er i tråd med våre forventninger, sier konsernsjef Eimund Nygaard. 

Driftsresultatet ble på 1 238 millioner kroner, en reduksjon på 77 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.  

Vannkraftproduksjonen første halvår ble på 2,4 TWh, en reduksjon på 1,8 TWh sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Lite vann i magasinene kombinert med fallende markedspriser har gitt lav produksjon i første halvår. Områdeprisen i Lyses produksjonsområde ble på 41,4 øre/kWh sammenlignet med 36,5 øre/kWh for samme periode i fjor. Redusert produksjon oppveies delvis av økt pris. I tillegg slår urealisert verdiutvikling på finansielle kraftkontrakter positivt ut i første halvår 2019 i motsetning til tilsvarende periode i fjor der de hadde en negativ effekt.

Telekomvirksomheten fortsetter kundeveksten og Altibox-partnerskapet hadde 556 986 aktive fiberkunder ved utgangen av første halvår 2019. Forbedring i marginer sammenlignet med første halvår i fjor skyldes primært god vekst i kundebasen, stabile priser og reduserte indirekte kostnader per kunde.  

Elnett-virksomheten bidrar med stabil drift og få driftsavbrudd i perioden.