- Rogaland har fortsatt en lang vei å gå når det gjelder utslippsreduksjon, og det er behov for et tettere klimasamarbeid på tvers av kommunegrenser, sektorer og over Boknafjorden. Med denne rapporten ønsker vi å legge grunnlaget for økt samarbeid for å lykkes med det grønne skiftet, sier konsernsjefene i Lyse og Haugaland Kraft, Eimund Nygaard og Olav Linga.

Ny klimarapport for hele fylket

«Klimarapport Rogaland 2017-2019» (PDF, 2MB) er utarbeidet av Thema Consulting på oppdrag av de to ledende energi- og telekomkonsernene i fylket. Både Lyse og Haugaland Kraft er sentrale i arbeidet med å muliggjøre det grønne skiftet, og bidrar til dette gjennom arbeid med elektrifisering og digitalisering.

Det er andre gang rapporten kommer ut, men det er første gang hele fylket er dekket. Rapporten gir en oversikt over utfordringene og mulighetene i sør- og nordfylket i et samlet perspektiv. Her presenteres utslipp fordelt på sektorer, hvilke tiltak som vil gi størst reduksjon, hva det vil koste og hvem som må involveres.

- Vi håper at denne rapporten ytterligere styrker arbeidet med å få ned klimautslippene i fylket. Da må vi prioritere de tiltakene som gir størst uttelling for lavest mulig kostnad. Dette krever innsikt og fakta, samt kommuner og selskaper som vil og kan drive fram de riktige prosjektene, sier Nygaard i Lyse.

Utslippene går sakte nedover

I perioden 2017-2019 har utslippene i fylket totalt sett gått sakte nedover. I Rogaland var klimagassutslippene i 2019 på 4 260 000 tCO2e, fordelt på 1 790 000 i sør og 2 470 000 i nord. Rapporten viser at:

  • Nesten halvparten av utslippene i fylket kommer fra industri, olje og gass.
  • Omtrent en tredjedel av utslippene i Rogaland kommer fra transport: Sjøfart, veitransport og luftfart.
  • Jordbruk står for en høyere andel av utslippene i Rogaland enn i landet ellers.
  • Andelen utslipp fra sjøtransport er også høyere i Rogaland enn nasjonalt. Her øker utslippene, noe som trolig skyldes økt aktivitet.

Rapporten illustrerer hvilke tiltak som vil bidra til størst utslippskutt. Blant tiltakene som koster minst, er redusert matsvinn og redusert produksjon av rødt kjøtt. Tiltak som elektrifisering innen sjø- og veitransport har middels til høy tiltakskostnad, og bruk av avansert biodrivstoff er blant de dyreste tiltakene.

Viktige bidrag til utslippskutt
Både Lyse og Haugaland Kraft er i gang med flere initiativer for å bidra til å redusere klimagassutslippene.

- Fylket vårt huser viktig industri som gir mange arbeidsplasser. I tillegg har vi en lang maritim tradisjon. Rapporten peker på at grønn omstilling i disse næringene er avgjørende for å nå klimamålene. Her skal vi gjøre vårt for å bidra, sier Linga i Haugaland Kraft.

Haugaland Kraft investerer nå 160 millioner kroner i oppgradering av strømnettet i Haugesund sentrum, som blant annet vil styrke kraftforsyningen til Aibel-verftet og til Karmsund Havn. Havnekraft er et eksempel på et selskap som er etablert for å bidra til et av Europas største landstrømanlegg for cruiseskip.

Lyse er også i gang med flere samarbeid for å få ned klimagassutslipp. I samarbeid med Stavangerregionen Havn og Kolumbus planlegges ladeløsninger for hurtigbåter, og deretter landstrøm til cruiseskip. Det ses på muligheter for økt biogassproduksjon fra husdyrgjødsel sammen med blant annet Felleskjøpet, og sammen med IVAR vurderes karbonfangst ved avfallsforbrennings-anlegget på Forus. Sistnevnte er et av de de største punktutslippene på Nord-Jæren og tiltak her kan bidra til store utslippskutt.

Lansert på digital direktesending
Rapporten ble presentert og debattert på et direktesendt arrangement i regi av Næringsforeningen i Stavanger og Næringsforeningen Haugalandet 11. mai. I paneldebatten deltok representanter fra industri, transport og logistikk, jordbruk og naturvern.