Maudal kraftstasjon går mot sitt nittiende år i tjeneste.
Maudal kraftstasjon går mot sitt nittiende år i tjeneste.

Maudal kraftverk

Våren 2020 startet utbedring av veien opp til dam Myrtjern som er hovedmagasinet til Maudal kraftverk. Utbedring av vei, ny tunnell og rehabilitering av dammen vil pågå ut året. På sikt vil det vurderes om kraftstasjonen skal fornyes.

Kraftverket utnytter et fall fra reguleringsmagasinet Stora Myrvatnet og har en årlig produksjon på ca.100 GWh. Dette tilsvarer forbruket til ca. 5000 husstander.

Produksjonen startet høsten 1930, og ble deretter utvidet i 1937 og 1949 (effektutvidelse). Flere av de viktigste delene av Maudal kraftverk har nådd grensen for teknisk levealder, og en rekke tiltak må gjøres de nærmeste årene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine krav til sikkerhet har også blitt strengere de siste årene.  

Lyse har som den sjette største vannkraftprodusenten i Norge ansvar for å opprettholde antall GWh som det er gitt konsesjon til. For å kunne gjøre dette må kraftverk fra tid til annen opprustes.  Å fornye det fornybare er helt sentralt i Lyses vannkraftsatsing. 

Lyse Produksjon vil i år oppruste veien fra Maudal kraftstasjon til reguleringsdam i Myrtjern oppe på fjellet, samt lage ny tappetunell ved reguleringsdammen. Mens en modernisering av selve kraftstasjonen er avhengig av lettelser i grunnrentebeskatningen for at denne skal være lønnsom. 

Maudal Kraftverk

Det er installert to Pelton- og to Francis-turbiner. Magasinkapasiteten er på 100 GWh
Stasjonen ble opprinnelig bygget med stor overkapasitet, men strømforbruket steg raskt og gjorde at utvidelser ble gjort. Da stasjonen ble bygget var det bare leveranse for 4 millioner kWh, mens det kunne produseres 25 millioner kWh.

 

Fakta

Ferdig: 1929, utvidelse i 1937 og 1949
Nedbørsfelt: 52 km2
Produksjon: 97 GWh
Fallhøyde: 300 meter
Installert effekt: 25 MW

 

 

 

På toppen av bakken til høyre ses en av Lyse Produksjon sine anleggshytter som ligger helt oppe ved dammen, og det indikerer med andre ord at fremdriften på vei er i henhold til plan.
På toppen av bakken til høyre ses en av Lyse Produksjon sine anleggshytter som ligger helt oppe ved dammen, og det indikerer med andre ord at fremdriften på vei er i henhold til plan.

Siste nytt fra prosjektleder

I løpet av prosjektperioden vil relevant informasjon om prosjektets fremgang bli publisert her. Informasjonen er tiltenkt de som med interesse har lyst å følge prosjektet, og derfor er det prosjektleder Per Øyvind Ohnstad som skriver. Det første nyhetsbrevet finner du her.

Fornyelse av Maudal kraftstasjon
Bertelsen og Garpestad startet opp 2.mars i år med å bygge ny veg til dam Myrtjern, der vi skal rehabilitere dammen og bygge ny tunnel for tapping.

På grunn av vegens svakheter må det bygges ny veg til dammen, der man også må bygge en tunnel for å komme seg forbi et vanskelig og svakt område.

Det ble startet opp utvidelse av dagens veg 1,6 km oppover fra kraftstasjonen til det nye tunnelpåhugget. Tunneldriften startet opp med rett etter påske, og vi er i dag 380 meter inne i det som skal bli en 640 m lang tunnel.

Oppe på fjellet er det sprengt for øvre påhugg, og vegen videre opp til dammen blir forsterket.

Ny veg blir bygd til påhugg for tappetunnelen oppe ved dammen og veg videre til andre siden av dalen der vi neste sommer skal rive en del av dammen og bygge ny dam.

I løpet av uken blir påhugget for tappetunnelen spreng. Alt skal være klart til tunnelriggen er ferdig med vegtunnelen og kan så gå direkte til tappetunnelen.

Sjakter for nye luker blir også bort ferdig, slik at de kan sprenges så snart tappetunnelen er sprengt.

I sjaktene skal det monteres ny inntaksluke og tappeluke og rist skal også monteres.

Tidsplan
Det er framdriften på tunnelarbeidet som er avgjørende for hvor fort anlegget blir ferdig og er det vi kaller "kritisk tidslinje".

Vegtunnelen skal være ferdig ca 10 august i år. Tappetunnel og sjakter skal være klar 7.oktober. Da kommer Andritz inn og starter montering av luker.

Lukearbeider og betongarbeid med innstøpning av lukeføringer og lukehus skal være klar i slutten av februar 2021, da driftstunnelen skal kobles på den nye tappetunnelen.

Damarbeid vil starte i mai 2021 og skal være ferdig i november 2021.

Arbeidet har så langt gått veldig greit, og Bertelsen og Garpestad gjør et godt arbeid.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS