Visualisering som viser hvordan ny kraftlinje vil se ut på Sør-Jæren.

Søker konsesjon for ny linje og stasjon på Jæren

Lyse Elnett har søkt om konsesjon for å bygge ny 132 kV kraftlinje mellom Opstad og Håland (sør for Bryne), samt bygging av ny transformatorstasjon på Håland. Dette er et av flere delprosjekter for å oppgradere overordnet strømnett på Jæren.

Økt behov for strøm i området, samt behov for reinvesteringer i eksisterende strømnett som følge av alder er bakgrunnen for konsesjonssøknaden. Oppgradering av overordnet strømnett i regionen er viktig for å sikre god og stabil strømforsyning i framtiden. Det sikrer også kapasitet til fortsatt vekst både i befolkning og næringsliv samt det grønne skiftet hvor blant annet transportsektoren går over til elektrisitet.

River linje og bygger ny
Linjetrasè som det søkes om mellom Opstad og Håland (sør for Bryne) vil i all hovedsak gå langs eksisterende trasé fra Opstad og fram til Nedre Oma. Fra Nedre Oma har Lyse Elnett omsøkt to alternative traséer inn til en ny Håland transformatorstasjon. Eksisterende 50 kV mellom Opstad og Holen rives før bygging av ny linje starter.

Lyse Elnett har tidligere sendt melding om behov for oppgradering av Jærnettet, overordnet strømnett på Sør-Jæren til myndighetene. Dette er konsesjonssøknad for oppgradering av første delstrekning. Det gjør at det sammen med denne konsesjonssøknaden er publisert konsekvensutredning for de ulike alternative løsningene for hele Jærnettet, inkludert ni fagrapporter.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som behandler konsesjonssøknader for oppgradering av strømnettet. Det er publisert informasjon om konsesjonssøknaden og hvordan du gir innspill til denne på nettsiden til NVE. Høringsfristen for å gi innspill til konsesjonssøknaden er 06.05.2019. 

Åpent møte og åpen kontordag
NVE arrangerer åpent møte i forbindelse med konsesjonssøknaden, og her vil Lyse Elnett være til stede og presentere prosjektet.

Åpent møte:
Onsdag 10. april kl 19:00 på Jæren Golfklubb, Grødemsveien 150, 4346 Bryne.

Åpen kontordag: 
Tirsdag 23. april kl 12.00 -18.00, Jæren Golfklubb
Lyse Elnett arrangerer  åpen kontordag der grunneiere, naboer og andre interessenter kan komme innom for en prat, stille spørsmål eller få hjelp til å sende innspill til NVE. 

Tidligere har Lyse Elnett fått konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon på Opstad hvor det blir byggestart i april 2019. Den nye kraftlinjen det nå søkes om konsesjon for vil gå mellom denne nye transformatorstasjonen på Opstad og ny transformatorstasjon på Håland.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, lese konsesjonssøknad, se kart eller lignende så finner du dette på nettsiden til nettselskapet. 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS