Visualisering som viser hvordan ny kraftlinje gjennom Randaberg kan se ut over et grønt jorde med steinmur.

Nye linjealternativ utredes

Program for utredning av ny kraftlinje mellom Stavanger via Randaberg til Rennesøy er bestemt av Norges vassdrags- og energidirektoratet. Det kom inn 138 høringsuttalelser.

Det er behov for ny kraftlinje og ny transformatorstasjon fordi dagens regionalnett i området er gammelt og trenger større oppgradering, i tillegg er det planer om økt strømforbruk i de to kommunene.

Mange innspill
I meldingen, som var ute på høring fra 25. januar til 27. mars 2019 er det foreslått flere alternative traséer for ny kraftlinje og alternative plasseringer for ny transformatorstasjon. Det kom inn 138 høringsuttalelser, deriblant forslag om justering av foreslåtte traséer og om å legge jordkabel i stedet for å bygge luftledning.  

I utredningsprogrammet er det gitt en beskrivelse for hvilken metode og framgangsmåte som skal benyttes for alle fagtema og hvilke problemstillinger som skal belyses. Det skal gjøres rede for miljøvirkninger av ny linje og ny transformatorstasjon, samt konsekvenser det vil ha for arealbruk og samfunnsinteresser. Utredningsprogrammet er basert på innkomne høringsuttalelser, forslag fra Lyse Elnett og NVE sine egne vurderinger

Flere utredninger
Konsekvensutredningen skal omfatte traséer og anlegg slik de er beskrevet i meldingen, så langt som nødvendig. I tillegg skal utredningen omfatte alternativer og traséjusteringer som NVE har spesifisert i utredningsprogrammet. Det gjelder blant annet alternative luftlinjetraséer på Askje, kombinasjon av sjøkabeltraséer i Rennesøy, alternativ trasé på østsiden av eksisterende linje på Rennesøy, justert trasé for mest mulig samlokalisering med E39, jordkabel på delstrekninger, jordkabel mellom Stølaheia og Harestad transformatorstasjoner, kabel via Store Stokkavatnet
og videre i eksisterende eller ny vei til Dusavik og sjøkabel/jordkabel til Harestad.  I tillegg skal et nytt alternativ for plassering av Harestad transformatorstasjon vurderes.

NVE skriver at det skal foretas en teknisk og økonomisk utredning av jordkabel som alternativ til luftledning. Kostnadene med kabel skal vurderes opp mot nytten. Stortingets kabelpolicy, beskrevet i Stortingsmelding 14 fra 2011-2012, skal være førende for disse vurderingene. Dersom noen av alternativene som skal utredes har så store ulemper at de ikke er realistiske, kan de tas ut av det videre utredningsarbeidet med en begrunnelse for dette.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS