NorthConnect-forbindelsen fra Eidfjord (Simadalen) i Hardanger til Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland.
NorthConnect-forbindelsen fra Eidfjord (Simadalen) i Hardanger til Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland.

Lønnsom klimakabel

- NVEs analyser viser at den planlagte strømkabelen mellom Norge og Skottland, NorthConnect, gir høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet og grunnlag for god velferdsproduksjon. I tillegg er NorthConnect et meget godt klimatiltak som hvert år vil redusere klimautslippene i Storbritannia med omkring 2 millioner tonn CO2. Det er like mye som en million personbiler slipper ut i året, sier konserndirektør Leiv Ingve Ørke i Lyse.

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) har nå sendt Olje- og energidepartementet (OED) analyser som viser at den planlagte kabelen der Lyse er en av eierne, er et meget samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak.

NVEs beregninger viser at NorthConnect vil gi et samfunnsøkonomisk overskudd på om lag 8,5 milliarder kroner. Ifølge NVEs analyse vil utvekslingskabelen føre til en beskjeden økning i kraftprisene i Norge, beregnet til 1-3 øre per kwh i gjennomsnitt over kabelens levetid. Økningen er størst om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon, når kraftprisen i Norge i utgangspunktet er relativt lav. 

NorthConnect har planlagt idriftsettelse av utvekslingskabelen i 2024. NVE mener det vil være tilstrekkelig tid til å høste erfaringer med de nye utenlandskablene (NSL og Nordlink), og fremholder i sin analyse at det ut fra et systemdriftsperspektiv er forsvarlig å tilknytte kabelen i løpet av 2024. Dette kom frem på NVEs pressekonferanse 10. desember. Saken er til behandling i OED som avgjør om byggetillatelse skal gis.


Konserndirektør Leiv Ingve Ørke i Lyse.  

NorthConnect er en planlagt utvekslingskabel mellom Eidfjord i Hardanger og Peterhead i Skottland. Kabelen vil gjøre det mulig for Norge å importere vindkraft til lave priser når det blåser mye om vinteren og det er kraftoverskudd i Skottland. I tillegg muliggjør kabelen at Norge kan eksportere vannkraft til Skottland når de har underskudd på fornybar energi.

Skottland har de siste årene faset ut all kullkraft og har i dag bare ett gasskraftverk igjen. Samtidig har de bygget ut store mengder vindkraft, som i motsetning til norsk vannkraft ikke kan slås av og på ved behov. I dag importerer Skottland kull- og gasskraft fra England på vindstille dager. Med NorthConnect kan de i stedet importere norsk vannkraft. Dermed vil NorthConnect bidra med å fortrenge forurensende fossil kraftproduksjon i Storbritannia, og på den måten bidra til store utslippskutt.

NorthConnect eies av Lyse, Agder Energi, E-CO Energi og Vattenfall. Alle selskapene er offentlig eid. Lyse, Agder Energi og E-CO Energi eies av 47 kommuner i Rogaland og Agder, samt Oslo kommune. I tillegg har den norske staten en eierandel i Agder Energi gjennom Statkraft. Vattenfall er et energiselskap eid av den svenske stat.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS