En ung kvinne står ved et styringspanel som henger på en hvit vegg med en lys stålampe ved siden av.

- Forbruksendring krever styring

Lyse har deltatt i et forskningsprosjekt og testet nye prismodeller for nettleie. Sluttrapporten konkluderer med at få kunder følger aktivt med på sitt strømforbruk, og det er vanskelig å få til varig endring i forbruk uten automatiske styringssystemer.

- Piloten vi kjørte i ett år har gitt oss masse nyttig informasjon som vi bruker i det pågående arbeid med
hvordan framtidens prismodell for nettleie skal være. Formålet med ny prismodell er å stimulere kunder til å bruke strøm på andre tidspunkt, slik at toppbelastningen i strømnettet flates mer ut enn i dag, sier Åshild Helland, leder for rammebetingelser i Lyse Elnett.
Hun retter en stor takk til kundene som bor i testområdene, og som har svart på spørreskjema som er sendt ut tre ganger i løpet av testperioden.

To områder og to modeller
Totalt er det nær 200 kunder i Stavanger sentrum og i Sandnes kommune som bor i områdene der piloten ble kjørt. To prismodeller ble testet ut og de er kalt «Abonnert effekttariff» og «Tidsdifferensiert energitariff».
I prismodellen «Tidsdifferensiert energitariff» var det rimeligere å bruke strøm 22 timer i døgnet. I de to timene mellom kl. 16 og 18, kostet det mer å bruke strøm. 
I «Abonnert effekt» er det penger å spare på å holde et jevnt lavt forbruk, uten for høye forbrukstopper. I prismodellen abonnerer kunder på et gitt antall kW som de maksimalt skal bruke på en gang. Hvilket abonnement den enkelte kunde anbefales er basert på historisk forbruk. Bruker kunden mer kW enn abonnementet er på, betales det en høyere pris for strømforbruk som er over maksgrensen. Prisen på forbruk innenfor abonnert grense er lavere.

Resultat i pilot
Det er Sintef Energi som ledet forskningsprosjektet. De har i sin sluttrapport konkludert med at det er små endringer i kostnadene en gjennomsnittlig kunde betaler i nettleie med nye prismodeller og dagens prismodell. Kundene ønsker sanntidsinformasjon om faktisk strømforbruk kombinert med styringssystem, og da helst som en gratis startpakke.
- Resultatet i piloten viser at det er vanskelig å endre forbruket uten å ha styring på for eksempel lading av elbil, oppvarming av hus og oppvarming av varmt vann. Dersom kunder skal investere i nytt styringssystem må det gi rimelig gevinst. Halvparten av kundene i piloten svarer at de vil endre forbruket hvis det gir en årlig besparelse på 1000-2000 kroner, forteller prosjektleder Siri Torgersen Ravndal i Lyse Elnett.
Ingen av prismodellene viser noen merkbar endring i forbruk gjennom hele perioden.
Myndighetene bestemmer hvor mye et nettselskap kan ta inn i nettleie fra kunder. De totale inntektene må derfor være lik uavhengig av hvilken prismodell som brukes. Endringen innebærer altså ingen generell økning i nettleien, men kostnadene fordeles på en annen måte. Myndighetene har varslet at de vil innføre ny prismodell for nettleie fra 2021.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS