Lyse og samfunnsansvar

Lyses oppdrag fra eierne er å drive forretningsdrift med stabil avkastning samtidig som konsernet skal være en regional samfunnsaktør. Lyse skal bygge langsiktige og framtidsrettede infrastrukturløsninger. Samfunnsansvar er med slike forutsetninger innebygget i Lyses oppdrag.

Lyse er mer enn et selskap

Målet til Lyse er å bidra til livskvalitet og konkurransekraft i samfunnet vi er en del av. Verdiene som skapes brukes til vekst og samfunnsbygging. Vi har en visjon om å være mer enn et selskap: For våre kunder, for våre eiere og for ansatte i Lyse.

Med utgangspunkt i kundenes behov vil vi være mer enn et selskap for de som bruker våre tjenester. Målet er å skape langsiktige relasjoner til kundene gjennom å levere et mangfold av tjenester som er viktige for folks hverdag.

Et langsiktig industrielt eierskap ligger til grunn for vår virksomhet. Lyse skal bidra som samfunnsbygger og gi tilfredsstillende avkastning for eierne. Samarbeid og teknologiutvikling i regionen er prioritert. Til grunn for vår virksomhet ligger arbeidet for å nå klimamål.

Med en spennende og framtidsrettet strategi, moderne tjenester og et selskap med en langsiktig industriell tenkemåte ønsker vi å være mer enn bare et sted å jobbe.

Styret har siden stiftingen av konsernet arbeidet ut fra en strategi om å etablere nye forretningsområder. Målet har vært å gjøre Lyses årsresultat mindre avhengig av utviklingen av kraftprisen. Lyse har siden 1999 etablert virksomhet innen gass, flytende naturgass (LNG), fjernvarme og telekommunikasjon. Konsernstyret vedtok 25. november 2012 strategien for de kommende åtte årene, ”Strategi 2020”.

Gjennom strategien vil styret spisse og tydeliggjøre Lyses oppdrag og muligheter i perioden. Strategien danner også basis for et investeringsprogram i perioden på i størrelsesorden femten milliarder kroner. Investeringene vil hovedsakelig komme innen elnett, energianlegg og fiber. De planlagte investeringene legger fundamentet for styrets ambisjon om å doble årsresultatet fram mot 2020. Styret har i strategien pekt ut fem strategiske hovedområder fram mot 2020, se figur.

Strategien er rammet inn av ordene kapital, kompetanse og teknologi – tre markører som peker på at tilgang på disse komponentene er sentrale forutsetninger for at Lyse skal lykkes med strategien.

Strategiske hovedområder

 • Fornybar kraft

  Vekst gjennom bygging av ny og lønnsom vannkraft

 • Fiber

  Vekst gjennom bygging til flere fiberkunder og konsolidering

 • Elnett

  Vekst gjennom effektiv drift, høy forsyningssikkerhet og utnytting av lokale energikilder

 • Fjernvarme, naturgass og biogass

  Vekst gjennom bygging av regional infrastruktur og utnytting av lokale energikilder

 • Teknologi

  Vekst gjennom innovasjon innen fiberbasert underholdning og nye muligheter i skjæringspunktet mellom energi, IT og telekom

Lyse bidrar til å nå klimamålene

Naturgass er den reneste av de fossile energikildene vi kjenner. LNG er naturgass nedkjølt til -162 °C. Bruk av LNG gir en betydelig reduksjon av CO2-utslipp og reduserte utslipp av svovel, partikler og nitrogenoksid (NOx).

LNG er godt egnet for transport med båt og skip til områder som ikke kan forsynes med naturgass på andre måter. Ved bruk i industrien medfører LNG som erstatning for andre fossile brensel en betydelig reduksjon av CO2-utslipp i tillegg til mer energieffektiv drift. Bedrifter som går over fra olje til gass får også inntil 50 % reduksjon i utslipp av Nox, svoveldioksid og partikler.

Rogaland fylkeskommune har satt som mål at fylket skal redusere årlige utslipp av CO2 med 600 000 tonn fram mot 2020. Til sammenligning gir bruk av LNG fra lyse sitt anlegg i Risavika alene til en reduksjon på 200 000 tonn C02.

LNG er framtidens drivstoff til sjøs
Nye utslippsregler for svoveldioksid gjeldende fra 2015 øker kravene til renere drivstoff i skipstrafikken, spesielt innenfor Nordsjø- og Østersjø-bassenget. LNG er en viktig del av løsningen. Å erstatte tungolje med LNG gir betydelige reduksjoner i miljøutslipp og muligheter for mer energieffektive motorer. Skangass, hvor Lyse har en eierandel, leverte LNG til ni skip i 2013. Det maritime LNG-markedet er i sterk vekst der Norden leder an i utviklingen.

Lyse er en del av ryggraden i samfunnet

Vi bygger og driver tre infrastrukturer som er viktige for et moderne samfunn: strømnett, fibernett og gassnett. Lyse har ansvar for å bygge ut strømnettet i en voksende region, og en vaktstyrke står klar til å rykke ut for å rette eventuelle feil som skulle oppstå. På samme vis har vi bygget et fibernett som er med på å binde samfunnet sammen. Annen teknologi kan nå overføringshastigheter som er vel og bra i dag, men bare fiber kan sikre at vi når framtidens bredbåndsmål. En av framtidens utfordringer vil derfor være å bygge fiber til alle.

Lyses overskudd går tilbake til samfunnet

Hvert år betaler konsernet ut om lag 60 % av overskuddet i utbytte, avdrag på ansvarlig lån og renter til eierkommunene. Lyse er også en av de største skattebetalerne i fylket, med nesten 8 mrd kroner i innbetalt skatt mellom 1999 og 2014. 

2016:657 mill kri skatter og avgifter
2016:650 mill krutbetalt til eierkommunene
2016:3,2 mrd krbrukt på varer og tjenester

Lyse satser på kompetanse og miljø

Lyse sysselsetter omkring 1300 personer. De ansattes kompetanse er avgjørende for at Lyse skal lykkes med oppdraget fra eierne.

For å nå konsernets strategiske mål for 2020, er det av avgjørende betydning at Lyse er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsplass. I tråd med dette har styrets HR-strategi "kompetanse" som bærebjelke. HR-området har fått styrket organisatorisk oppmerksomhet og blitt tildelt betydelige mandater for å etablere felles politikk og praksis i konsernet. 

Konsernet arbeider for å sikre like muligheter for medarbeidere gjennom rettferdige prosesser for rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering. For arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.  

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS